Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łukowa

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łukowa na okres 24 miesięcy od dnia 01.01.2021 r.do 31.12.2022 r., z następujących miejscowości: Łukowa, Chmielek, Pisklaki, Szostaki, Podsośnina, Osuchy, Kozaki, Szarajówka, Borowiec w tym Głuchy. Wykonawca zapewnia odbiór odpadów komunalnych w każdej ilości przygotowanej przez właściciela nieruchomości w dniu zbiórki z uwzględnieniem przepisów zawartych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łukowa (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r., poz. 5290) oraz Uchwałę Nr XVI/101/20 Rady Gminy Łukowa w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r., poz. 5291). Teren Gminy Łukowa zamieszkiwany jest około 4383 mieszkańców. Na terenie Gminny Łukowa dominuje zabudowa jednorodzinna. Szacunkowa liczba gospodarstw domowych wynosi 955, w tym:
a) 1-osobowych – 154,
b) 2-osobowych – 196,
c) 3-osobowych – 76,
d) 4-osobowych i więcej – 529.
Gospodarstw sezonowych jest około 18.
Podanie poniższych ilości odpadów przez Zamawiającego ma charakter pomocniczy i nie może stanowić podstawy do składania roszczeń przez Wykonawcę w przypadku różnic w ilościach odebranych odpadów komunalnych w trakcie trwania obowiązującej umowy. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi na podstawie faktycznej ilości odebranych odpadów. Zamawiający szacuje, że w ramach realizacji zamówienia Wykonawca odbierze i zagospodaruje w okresie obowiązywania umowy następujące ilości odpadów komunalnych:
1) Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) - 600 Mg
2) Selektywnie zebrane odpady komunalne ogółem - 505 Mg.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Łukowa 262
Łukowa 23-412
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Łukowa
Łukowa 262
Łukowa 23-412
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się