„SUKCESYWNE DOSTAWY DO SIEDZIBY POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH”

» Opis zapytania

3.1. Rodzaj zamówienia: dostawy.
3.2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych według podziału na 7 zadań:
1) Zadanie nr 1 art. spożywcze,
2) Zadanie nr 2 mięsa, wędliny,
3) Zadanie nr 3 drób,
4) Zadanie nr 4 pieczywo,
5) Zadanie nr 5 art. mleczarskie,
6) Zadanie nr 6 warzywa i owoce,
7) Zadanie nr 7 mrożonki.
Uszczegółowienie potrzeb artykułów spożywczych, w zakresie każdego z zadań, uwzględniono w szczegółowych formularzach oferty stanowiących załączniki do ogólnego Formularza oferty, w zakresie danego zadania.
3.3. Ilość i asortyment zakupu artykułów spożywczych, podana w szczegółowych formularzach oferty w zakresie danego zadania, jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania Zamawiającego. Szacunkowa wielkość dostaw określona w szczegółowym formularzu potrzeb w zakresie danego zadania, tożsamym z załącznikiem Nr 1 do umowy, może zostać w trakcie realizacji dostaw zmieniana w wysokości do +40 % w zakresie ilości poszczególnych produktów. Przy czym zmiany te nie mogą przekroczyć łącznej kwoty zamówienia oferowanej przez Wykonawcę w zakresie danego zadania. Podane ilości artykułów stanowią więc szacowane ilości zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.
3.4. Zamawiający określając wielkość opakowania produktu w szczegółowych formularzach oferty w zakresie danego zadania, oprócz pozycji w których wskazano wagę opakowania, dopuszcza również inną niż podana wielkość opakowania. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę innej wielkości opakowania cena jednostkowa winna być przeliczona proporcjonalnie do wagi oferowanego opakowania i wymaganej ilości zamówienia. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia i zmiany odpowiednio proponowanej ilości zamawianej pozycji artykułu. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany gramatur w szczegółowym formularzu potrzeb w poszczególnym asortymencie w przedziale ± 20% wielkości opakowania.
3.5. Dostawa artykułów odbywać się będzie sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną do godz. 14:00 na minimum 1 do 3 dni wcześniej przed wymaganą dostawą.
3.6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia:
1) Zadanie nr 1 art. spożywcze
- dostawy codziennie poniedziałek-piątek wg zapotrzebowania Zamawiającego;
2) Zadanie nr 2 mięso i wędliny:
- dostawy przynajmniej 3 razy w tygodniu do godz. 10.00 rano;
3) Zadanie nr 3 drób
- dostawy przynajmniej 3 razy w tygodniu do godz. 10.00 rano;
4) Zadanie nr 4 pieczywo:
- dostawy codziennie w godz. porannych 6.00-6.30 z wyjątkiem niedziel i świąt;
5) Zadanie nr 5 art. mleczarskie ,
- dostawy przynajmniej 3 razy w tygodniu do godz. 10.00 rano;
6) Zadanie nr 6 warzywa i owoce
- dostawy codziennie poniedziałek- piątek;
7) Zadanie nr 7 mrożonki
- dostawy przynajmniej dwa razy w tygodniu wg zapotrzebowania Zamawiającego.

3.7. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego będzie odbywał się na koszt Wykonawcy transportem dopuszczonym przez organy sanitarne do transportu żywności, zabezpieczającym w pełni jej jakość i bezpieczeństwo zdrowotne.
3.8. Dostarczane artykuły muszą być zawsze świeże i charakteryzować się długim terminem przydatności do spożycia, nie mniej niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, właściwym dla swojego asortymentu, opakowania mają być oznaczone, artykuły muszą być bez obcych smaków, zapachów i pleśni, bez zanieczyszczeń mechanicznych.
3.9. Zamawiający wymaga aby dostarczony asortyment przez Wykonawcę posiadał datę przydatności do spożycia. W przypadku nie wskazania przez Zamawiającego daty ważności artykułu data przydatności do spożycia produktu wynosi minimum 7 dni od dnia dostawy.
3.10. Dostarczane artykuły muszą spełniać standardy jakościowe oparte o Polskie Normy przenoszące normy europejskie i Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług określone
w szczegółowych formularzach oferty.
3.11. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że dostarczone artykuły nie nadają się do spożycia i nie spełniają standardów jakościowych określonych w szczegółowym formularzu potrzeb- odmówi przyjęcia tych produktów, a Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie dostarczyć asortyment pełnowartościowy i zdatny do spożycia w ciągu 1 dnia roboczego, po tym terminie Zamawiający zakupi sporny artykuł u innego dostawcy, różnicą ceny obciążając wybranego w tym postępowaniu Wykonawcę danego zadania.
3.12. Po stronie Wykonawcy jest udowodnienie Zamawiającemu, iż oferowane artykuły spełniają standardy jakościowe wskazane w punkcie 3.8 – 3.10 niniejszego działu SIWZ.
3.13. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym). Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać minimalne parametry techniczne (jego rodzaj, konsystencja i skład surowcowy produktu itp.), a także posiadać cechy jakościowe (Polskie Normy przenoszące normy europejskie i Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług, dopuszczone do stosowania gastronomicznego środki konserwujące i barwiące itp.) i walory spożywcze (skład, smak, zapach, barwa itp.) nie gorsze niż produkty wymienione przez Zamawiającego.
3.14. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych opisywanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy produktu równoważnego w szczegółowych formularzach potrzeb w zakresie danego zadania (załączniki do formularza ofertowego), i poprzez przeprowadzenie dowodu równoważności stosując opis porównawczy parametrów wyspecyfikowanych przez Zamawiającego w zamówieniu z parametrami produktów oferowanych jako równoważne.
3.15. W zakresie dostaw artykułów równoważnych wymienionych przez Wykonawców
w szczegółowym formularzu oferty, Zamawiający będzie miał prawo każdorazowo,
w ramach danej dostawy, w przypadku wątpliwości żądać kart charakterystyki danego produktu, wydanych przez producenta lub innego odpowiedniego do tego celu dokumentu dla danej dostawy.
3.16. Jeżeli Wykonawca w szczegółowym formularzu oferty nie wpisze nazwy produktu oferowanego Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje produkt wymieniony „z nazwy”.
3.17. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na realizację zadnia.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Krasnystawska 52
Łęczna 21-010
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

 • Alkohole i produkty tytoniowe
 • Dania gotowe i specjalne produkty odżywcze
 • Grzyby
 • Kawa, herbata, napary
 • Mięso, drób, ryby i owoce morza
 • Nabiał
 • Napoje
 • Pieczywo
 • Produkty skrobiowe
 • Produkty spożywcze dla zwierząt
 • Przetwory owocowe i warzywne
 • Przetwory tłuszczowe
 • Przyprawy i dodatki do dań
 • Słodycze i przekąski

» Dane nabywcy

Powiat Łęczyński - Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej
Krasnystawska 52
Łęczna 21-010
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się