Wybór banku udzielającego i obsługującego kredyt długoterminowy w kwocie 2 850 000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy 00/100) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Warlubie w roku 2020

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Wybór banku udzielającego i obsługującego kredyt długoterminowy w kwocie 2 850 000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy 00/100) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Warlubie w roku 2020.
2. Udzielenie Gminie Warlubie kredytu długoterminowego w kwocie 2 850 000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy 00/100) dotyczy pokrycia wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowych dochodach gminy na realizacje zadań inwestycyjnych, takich jak:
1. „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu
2 850 000,00 zł.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Kwota kredytu wynosić będzie 2 850 000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy 00/100).
2) Kredyt złotówkowy o zmiennej stopie procentowej.
3) Okres kredytowania: od dnia uruchomienie kredytu według zleceń płatniczych, w miarę zaistnienia potrzeb płatniczych, do 31.12.2030 rok
4) Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco na warunkach określonych w deklaracji wekslowej, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy.
5) Gmina nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt. 5 k.p.c.
6) Na rachunkach Gminy nie ciążą zajęcia egzekucyjne.
7) Gmina nie posiada zaległych zobowiązań w bankach.
8) W Gminie nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych.
9) W gminie nie były prowadzone za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne wszczynane na wniosek banków.
10) Zamawiający nie posiada zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności, forfaitingu, faktoringu, eFinancingu.
11) Uruchomienie kredytu od dnia podpisania umowy według zleceń płatniczych, w miarę zaistnienia potrzeb płatniczych do dnia 31.12.2020 r.
12) Transze kredytu zostaną przekazane na rachunek Zamawiającego (podstawowy – budżet Gminy) prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/Wisłą o numerze 76 8173 0005 2002 0006 0017 0008:
13) Oprocentowanie kredytu – według zmiennej stawki WIBOR 1M notowanej ostatniego dnia miesiąca, poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego miesięcznego okresu obrachunkowego powiększonej o marżę dla Wykonawcy.
14) Marża banku niezmienna i obowiązująca w całym okresie kredytowania.
15) Rata odsetek od zaciągniętego kredytu następować będzie w okresach miesięcznych, na ostatni dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca września 2021 r., na podstawie pisemnych informacji przekazywanych przez bank najpóźniej na 3 dni robocze przed datą spłaty odsetek.
16) Wysokość odsetek ustalona będzie każdorazowo w zawiadomieniu przesyłanym przez Wykonawcę.
17) Karencja w spłacie kapitału i odsetek do 30.09.2021 r.
18) Oprocentowanie kredytu będzie naliczone tylko od kwoty faktycznego zadłużenia, Wykonawca nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od zaangażowania kredytu tj. salda niewykorzystanej części kredytu.
19) W przypadku gdy dzień spłaty przypada na dzień wolny od pracy, płatność nastąpi ostatniego dnia roboczego danego miesiąca.
20) Spłata kapitału i odsetek następować będzie zgodnie z harmonogramem spłat:

RATY DATY SPŁAT WYSOKOŚĆ RAT OGÓŁEM W ROKU
2021 ROK
1 30.03.2021 0,00
2 30.06.2021 0,00
3 30.09.2021 50 000,00
4 30.12.2021 50 000,00 100 000,00
2022 ROK
1 30.03.2022 25 000,00
2 30.06.2022 25 000,00
3 30.09.2022 25 000,00
4 30.12.2022 25 000,00 100 000,00
2023 ROK
1 30.03.2023 50 000,00
2 30.06.2023 50 000,00
3 29.09.2023 100 000,00
4 29.12.2023 100 000,00 300 000,00
2024 ROK
1 29.03.2024 50 000,00
2 28.06.2024 50 000,00
3 30.09.2024 100 000,00
4 29.12.2024 100 000,00 300 000,00
2025 ROK
1 28.03.2025 50 000,00
2 30.06.2025 50 000,00
3 30.09.2025 100 000,00
4 30.12.2025 100 000,00 300 000,00
2026 ROK
1 30.03.2026 50 000,00
2 30.06.2026 50 000,00
3 30.09.2026 100 000,00
4 30.12.2026 100 000,00 300 000,00
2027 ROK
1 30.03.2027 100 000,00
2 30.06.2027 100 000,00
3 30.09.2027 100 000,00
4 30.12.2027 100 000,00 400 000,00
2028 ROK
1 31.03.2028 100 000,00
2 30.06.2028 100 000,00
3 29.09.2028 100 000,00
4 29.12.2028 100 000,00 400 000,00
2029 ROK
1 30.03.2029 50 000,00
2 29.06.2029 100 000,00
3 28.09.2029 100 000,00
4 30.12.2029 100 000,00 350 000,00
2030 ROK
1 29.03.2030 50 000,00
2 28.06.2030 50 000,00
3 30.09.2030 100 000,00
4 30.12.2030 100 000,00 300 000,00

21) Zamawiający nie dopuszcza pobierania przez bank żadnych prowizji i opłat, w tym od wcześniejszej spłaty kredytu, prowizji przygotowawczej, za udzielenie kredytu, za rozpatrzenie wniosku, za wypłatę transz, za zmianę harmonogramu, za aneksowanie umowy, za wcześniejszą spłatę, za otwarcie i obsługę rachunku na potrzeby kredytu itp.
22) Dopuszcza się możliwość nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
23) Źródłem spłaty kredytu wraz z odsetkami będą dochody własne gminy Warlubie.
24) Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
1) wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat,
2) rezygnacji z części przyznanego kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat,
3) wypłaty kredytu jednorazowo lub w transzach na wniosek Zamawiającego od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 roku. Wykonawca uruchomi środki kredytu w wysokości i terminach wskazanych przez Zamawiającego w dyspozycjach składanych do Wykonawcy bez składania odrębnego wniosku kredytowego podlegającego rozpatrzeniu.
25) Do wyliczenia ceny oraz w trakcie trwania umowy będzie obowiązywał kalendarz przyjmujący za rok 365 dni.
3. Załącznikami do Opisu Przedmiotu Zamówienia, pozwalającymi dokonać oceny zdolności kredytowej Zamawiającego są dokumenty stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ.

Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie od daty podpisania umowy do
terminu spłaty ostatniej raty kredytu, to jest do 31.12.2030 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Dworcowa 15
Warlubie 86-160
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi bankowe

» Dane nabywcy

Gmina Warlubie
ul. Dworcowa 15
Warlubie 86-160
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się