Zakup sprzętu do nauki zdalnej w ramach projektu p.n. Nauka zawodu w okresie pandemii w Powiecie Pilskim – zakup komputerów i tabletów w szkołach Powiatu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu do nauki zdalnej w ramach projektu p.n. Nauka zawodu w okresie pandemii w Powiecie Pilskim – zakup komputerów i tabletów w szkołach Powiatu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
2. Zamówienie realizowane w ramach projektu p.n. Nauka zawodu w okresie pandemii w Powiecie Pilskim – zakup komputerów i tabletów w szkołach Powiatu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowane kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje doposażenie trzech szkół Powiatu Pilskiego:
1) Zespołu Szkół Budowlanych w Pile – laptopy wraz z oprogramowaniem 25 szt., tablety wraz z oprogramowaniem 8 szt.
2) Zespołu Szkół w Łobżenicy – laptopy wraz z oprogramowaniem 5 szt.
3) Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile – laptopy wraz z oprogramowaniem 15 szt., tablety wraz z oprogramowaniem 8 szt.
4. Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na dwie części:
1) Pierwsza część zamówienia obejmuje dostawę laptopów wraz z oprogramowaniem określonych w Załączniku nr 2.1. do SIWZ.
2) Druga część zamówienia obejmuje dostawę tabletów wraz z oprogramowaniem określonych w Załączniku nr 2.2. do SIWZ.
5. Określone w Załączniku nr 2 do SIWZ wymagania są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie doposażenia (sprzętu) o lepszych parametrach.
Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy producentów sprzętu, służą one do określenia pożądanego standardu realizacji zamówienia.
Wykonawca może zaoferować równoważny przedmiot zamówienia odpowiadający co najmniej parametrom wskazanego sprzętu w załączniku nr 2 do SIWZ.
6. Wykonawca dostarczy doposażenie do Starostwa Powiatowego w Pile - Wydział Oświaty, aleja Niepodległości 33/35, 64-920 Piła.
7. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby szkoły na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się ponieść koszty transportu, rozładunku oraz ubezpieczenia do chwili odbioru.
8. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia.
9. Dostarczone doposażenie musi być fabrycznie nowe. Gwarancja dla części pierwszej zamówienia – kryterium oceny ofert, minimalny okres gwarancji wynosi 36 m-cy. Gwarancja dla części drugiej zgodnie z załącznikiem nr 2.2 do SIWZ. Dostarczone doposażenie musi być kompletne, musi posiadać wymagane przepisami prawa lub przez producenta certyfikaty, dokumenty dopuszczające je do użytkowania.
10. W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest wskazać części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podać firmy podwykonawców.
Zgodnie z art. 25a ust. 5 pkt 2 upzp, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.4. SIWZ.
11. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 13:00


» Lokalizacja

al. Niepodległości
Piła 64-920
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile
al. Niepodległości
Piła 64-920
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się