Sukcesywne dostawy materiałów stomatologicznych, laboratoryjnych oraz dostawa urządzeń stomatologicznych, w podziale na pakiety

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów stomatologicznych, laboratoryjnych oraz dostawa urządzeń stomatologicznych, w podziale na części zamówienia zwane dalej Pakietami: Pakiet 1 - Sukcesywne dostawy farmaceutycznych materiałów stomatologicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
Pakiet 2 - Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych do posiadanego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Pakiet 3 – Autoklaw parowy – 1 szt.
Pakiet 4 – Lampa stomatologiczna - 1 szt.
Pakiet 5 – Lampa polimeryzacyjna bezprzewodowa - 1 szt.
Pakiet 6 – Urządzenie do szybkiej dezynfekcji końcówek stomatologicznych
i światłowodów promieniami UVC - 1 szt.
Pakiet 7 – Sterylizator UV - 3 szt.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, zwanych dalej ,,Pakietami od 1 do 7” został określony w Formularzach cenowych, które stanowią odpowiednio dla Pakietu 1 i 2 Załączniki nr 2.1- 2.2 do SIWZ oraz Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio dla Pakietów 3-7 Załączniki nr 2.3- 2.7 do SIWZ
3. Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot zamówienia, określony w Załączniku nr 2.1 oraz 2.2 do SIWZ, został sporządzony na podstawie analizy dostaw wykonanych w okresie ostatnich 12 miesięcy, w ramach prowadzonej działalności dydaktycznej, a także projektów badawczych, których kontynuacja wymaga bezwzględnego stosowania tych samych materiałów.
4. Zamawiający wyjaśnia, że w Załączniku nr 2.1, oraz 2.2 wskazując na producenta wyrobów oraz materiałów stomatologicznych ma na uwadze w szczególności indywidualne preferencje użytkowników, mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów w trakcie wykonywania procedur medycznych, a także jakość tych narzędzi i materiałów, w tym służących do celów prac badawczych, których kontynuacja wymaga bezwzględnego stosowania tych samych produktów. Mając na uwadze postanowienia art. 29 ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wyrobów równoważnych tj. innych producentów, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do każdej z pozycji asortymentowych Wykonawca wykaże, że oferowane przez niego dostawy posiadają cech fizyczne, techniczne, funkcjonalne lub chemiczne jak produkty wskazane przez Zamawiającego. Potwierdzeniem spełnienia powyższego będzie załączenie do oferty dowodów (kart katalogowych, zestawień porównawczych, certyfikatów lub innych
dokumentów) które potwierdzą tę równoważność oraz, że oferowane wyroby nie spowodują zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia większej ilości lub innych materiałów zużywalnych, a także konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur).
5. Wykonawca oferujący produkty o innej wadze lub objętości lub wielkości opakowania niż wykazana przez Zamawiającego w kolumnie 2 Formularza cenowego – Załącznik 2.1 oraz 2.2 do SIWZ, uprawniony jest do zmiany treści kolumny 5 i 7, poprzez wstawienie oferowanej liczby opakowań/sztuk tak, aby łączna waga lub objętość lub łączna liczba sztuk danego produktu była co najmniej taka jak wymagana przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że oferowana waga lub objętość lub wielkość opakowania danego wyrobu nie może być większa niż wykazana przez Zamawiającego w kolumnie 2.
6. Wykonawca, zgodnie z treścią oświadczenia złożonego w treści oferty (Załącznik 1.1), zobowiązany jest przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych wyrobów równoważnych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta posiadanego sprzętu.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo: 1) dokonania zmiany ilości materiałów stomatologicznych i laboratoryjnych wyszczególnionych w Załączniku nr 2.1 oraz 2.2 do SIWZ,
2) ograniczenia przedmiotu zamówienia (asortymentu) ze względu na potrzeby, których Zamawiający nie jest w stanie ściśle przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania,
- z zastrzeżeniem, że łączna wartość zamawianych materiałów nie przekroczy kwoty umowy, ustalonej na podstawie przyjętej oferty najkorzystniejszej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Żwirki i Wigury 61
Warszawa 02-091
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Żwirki i Wigury 61
Warszawa 02-091
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się