Dostawy pieczywa i innych wyrobów piekarniczych dla Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu

» Opis zapytania

Lp. Nazwa artykułu CPV Norma Ilość
1 Chleb pszenno-żytni krojony (360g) pakowany oddzielnie w perforowane woreczki foliowe;
- stosunek mąki pszennej do żytniej 7:3 15811100-7 PN-A-74101 200 000 kg
2 Chleb pszenny krojony (360g) pakowany oddzielnie w perforowane woreczki foliowe 15811100-7 PN-A-74105 205 kg
3 Ciasto drożdżowe z kruszonką – wyrób świeży, niepakowany, zapach, wygląd i smak typowy dla ciasta drożdżowego 15811100-7 PN-A-74105 90 kg
Dodatkowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia Zamawiający stawia Wykonawcom składającym oferty wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą Pzp) w następującym zakresie:
- zatrudnienia bezrobotnych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub innych niż w/w, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym – lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
a) Realizacja zamówienia powinna przewidywać zatrudnienie przy wykonaniu zamówienia, co najmniej 1 osoby bezrobotnej na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracodawcy wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE, w którym wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.
b) zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać do końca upływu terminu realizacji zamówienia;
w przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego bezrobotnego.
c) wykonawca na etapie wykonywania zamówienia przedstawia zamawiającemu zgłoszenia ofert pracy przedstawione powiatowemu urzędowi pracy; odpis skierowania bezrobotnych przez powiatowy urząd pracy do pracodawcy oraz umowy o pracę.
d) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. c) przedstawia: zgłoszenie ofert pracy przedstawione odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w kraju pochodzenia wykonawcy lub w kraju, w którym wykonawca ma swoją siedzibę, odpis wystawionego przez ten organ dokumentu kierującego bezrobotnych do pracodawcy oraz umowę o pracę (spółdzielczą umowę o pracę);
e) zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia skierowanych bezrobotnych, zaś wykonawca ma obowiązek przedstawić ją niezwłocznie zamawiającemu;
f) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej przez zamawiającego liczby osób bezrobotnych, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej zamawiającemu, w wysokości iloczynu kwoty najniższego wynagrodzenia wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne oraz liczby miesięcy w okresie realizacji zamówienia – za niezatrudnionego bezrobotnego poniżej liczby wymaganej przez zamawiającego (1), chyba, że wykonawca wykaże, że przedstawił zgłoszenie ofert pracy powiatowemu urzędowi pracy albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym ten wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osób bezrobotnych nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie; za przyczynę nieleżącą po stronie wykonawcy będzie uznany w szczególności brak na obszarze, w którym jest realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji, osób bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia lub odmowa podjęcia pracy przez taką osobę bezrobotną.
Warunki i zasady realizacji zamówienia:
- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt przedmiot umowy – pieczywo i inne wyroby piekarnicze (ciasto drożdżowe) do Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu w ilościach zgodnych z zamówieniem złożonym dzień przed terminem dostawy, natomiast zamówienie na dostawę realizowaną w poniedziałek będzie składane na koniec tygodnia. Nie przewiduje się wykonania zastępczego. Środki transportu, którymi będzie dostarczany towar powinny spełniać wymogi określone w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252, z 2020 r. poz. 284, 285, 1493).
- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia danego rodzaju artykułu do 30% od szacunkowej ilości określonej w SIWZ oraz w formularzu ofertowym, niemniej łączna wartość zamawianych artykułów, z uwzględnieniem powyższych zmian, nie może przekroczyć wartości umowy tożsamej z ceną dla całości za mówienia określoną w formularzu ofertowym wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia ilości każdego z zamawianych artykułów do 30% od ilości szacunkowych podanych w opisie przedmiotu zamówienia, w takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe ani prawne.
- dostawy pieczywa ustala się od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00 – 10.00, pojazdem o wysokości do 3,70 m, o długości nie przekraczającej 8,80 m, według cen zgodnych zawartą w wyniku niniejszego postępowania umową, w ilościach określonych przez zamawiającego, z zachowaniem wymagań i procedur niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia określonymi w ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252, z 2020 r. poz. 284, 285, 1493), środkiem transportu spełniającym odpowiednie wymogi sanitarne.
- dostawę ciasta drożdżowego (jednorazowa) ustala na dzień 24 grudnia 2020 r. w godzinach 7.00 – 10.00, pojazdem o wysokości do 3,70 m, o długości nie przekraczającej 8,80 m, według ceny zgodnej z zawartą w wyniku niniejszego postępowania umową, w ilościach określonych przez zamawiającego, z zachowaniem wymagań i procedur niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia określonymi w ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252, z 2020 r. poz. 284, 285, 1493), środkiem transportu spełniającym odpowiednie wymogi sanitarne. Zamówienie zostanie złożone nie później niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem dostawy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.11.2020 | 11:30


» Lokalizacja

ul. Wybickiego 10/22
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pieczywo

» Dane nabywcy

Zakład Karny Nr 1
ul. Wybickiego 10/22
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Produkty spożywcze z ostatnich 10 dni.