„Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Ropczyce w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Ropczyce na trasie z domu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach na zajęcia i odwożenie po zajęciach do miejsca zamieszkania, we wszystkie dni funkcjonowania placówki oświatowej, w celu umożliwienia dzieciom realizację obowiązku przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46 poz. 432, z poźn. zm.)
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz i odwóz 13 uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach.
3. Szczegółowy zakres realizacji zadania obejmuje następujące trasy:
1) Trasa Dowozu i odwozu 9 uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach, tj. z miejscowości Gnojnica Wola (9 km) - 4 uczniów , Gnojnica Dolna - 1 uczeń oraz z miejscowości Ropczyce - Granice (4 km) - 4 uczniów.
2) Trasa dowozu i odwozu 4 uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach, tj. z miejscowości Brzezówka (6 km) – 1 uczeń, z miejscowości Ropczyce ul. Kolejowa (5 km) – 1 uczeń, z miejscowości Ropczyce ul. Broniewskiego ( 2 km) – 2 uczniów.

4. Na dowóz uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Ropczycach w ciągu jednego dnia składają się dwukrotne przewozy, tzn. dowóz uczniów z miejscowości zamieszkania uczniów do placówki oraz odwóz uczniów, po zajęciach do miejscowości zamieszkania. Przy planowaniu trasy należy bezwzględnie wziąć pod uwagę, że uczniowie dowożeni do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach rozpoczynają zajęcia o godz. 800.
Dowóz uczniów prowadzony jest we wszystkie dni (tj. 233 dni), w których odbywają się zajęcia dydaktyczne. Wykonawca ustala godziny przewozu z rodzicami, opiekunami prawnymi dziecka. Zamawiający zapewnia opiekuna w czasie przewozu.
5. Wykonawca będzie świadczył usługę w okresie od dnia 01.01.2021 r do 31.12.2021 roku w każdy dzień nauki szkolnej. Przewidywana ilość dni uczęszczania dziecka do przedszkola wynosi 233 dni. Usługa nie będzie realizowana w okresie wakacji, ferii zimowych, dni świątecznych, a także w inne dni w których placówka będzie nieczynna. W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy/harmonogramem ustalonym z dyrektorem odpowiedniej szkoły. Zamawiający zastrzega możliwość wystąpienia odstępstw od zakładanego w dniu zawarcia umowy harmonogramu przewozów, z uwagi na konieczność jego dostosowania do zmian planów lekcji, ilości dzieci, zmiany organizacji w roku szkolnym, wystąpienia przypadków odpracowywania dni wolnych itp. O planowanych zmianach Zamawiający poinformuje Wykonawcę z trzydniowym wyprzedzeniem.
6. W okresie obowiązywania umowy godziny rozpoczęcia oraz zakończenia zajęć mogą ulegać zmianom; Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wprowadzonych zmianach najpóźniej na 3 dni przed ich obowiązywaniem, a Wykonawca zobowiązuje się dostosować rozkład jazdy do zmienionych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć
7. Podane ilości uczniów, jak również trasa przejazdu i zlokalizowanych na trasie przejazdu przystanków (miejsc zabierania uczniów) na poszczególnych trasach są danymi aktualnymi na dzień ogłoszenia o zamówieniu publicznym.
8. Przewozy muszą być dokonywane środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym i innych przepisach związanych z przewozem osób, oraz muszą być przystosowane do przewozu dzieci i uczniów na terytorium RP i spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Kierujący pojazdami winni posiadać wymagane uprawnienia konieczne do realizacji zamówienia, tj. ważne prawo jazdy, ważne świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego kierowców przewożących osoby świadczenia tych usług. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia i utrzymywania przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC posiadacza pojazdów mechanicznych i ubezpieczenia pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków dla środków transportu, którymi będzie wykonywał usługę. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany okazać ważną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC posiadacza pojazdów mechanicznych i ubezpieczenia pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków dla środków transportu
9. W przypadku awarii pojazdu w trakcie realizacji usługi, Wykonawca ma obowiązek zapewnić podstawienie pojazdu zastępczego w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych danego kursu i nie powodować nadmiernego zwiększenia liczby przewożonych dzieci ponad limit miejsc siedzących. W okresie zimowym wymaga się by pojazdy były bezwzględnie wyposażone w ogrzewanie wewnętrzne dla pasażerów.
10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie dowozu i w drodze powrotnej. Każde dziecko musi mieć zapewnione miejsce siedzące. Wykonawca zapewni bezpłatny przejazd wyznaczonym opiekunom na danej trasie.
Liczba pojazdów (miejsc siedzących w pojeździe) powinna być dostosowana do liczby dzieci określonych w ust. 1, w razie potrzeby Wykonawca musi uruchomić dodatkowe kursy w celu zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków opieki podczas przewozu.
11. Zamawiający nie dopuszcza łączenia tras przewozu objętej daną umową z trasami objętymi umowami zawartymi z Zamawiającym tym samym pojazdem w tym samym czasie.
12. Zamawiający nie dopuszcza łączenia przewozu objętego dana umową z realizacja usług dowożenia osób/ uczniów dla innych podmiotów w tym samym czasie na tej samej trasie.
13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód wynikających z ewentualnych wypadków lub innych zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi.
15. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć spowodowane działaniem Wykonawcy.
16. Wykonawca zobowiązany jest wypełniać warunki dotyczące bezpieczeństwa transportu w oparciu o:
1) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1990, z 2018 r. poz. 2244 ze zm.).
2) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.), w szczególności art. 66 w kwestii warunków technicznych pojazdu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Krisego 1
Ropczyce 39-100
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Ropczycach
Krisego 1
Ropczyce 39-100
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się