Zakup pojazdów nieoznakowanych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup pojazdu samochodowego nieoznakowanego o nadwoziu typu SUV – szt. 1;
2. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i jego zakresu znajdują się w:
2.1 załączniku nr 1 do SIWZ –formularz ofertowy;
2.2 załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy;
2.3 załączniku nr 3 do SIWZ – specyfikacja techniczna (OPZ);
2.4 załączniku nr 4 do SIWZ – Oświadczenia Wykonawcy;
2.5 załącznik nr 5 do SIWZ – protokół odbioru;
2.6 załączniku nr 6 do SIWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.
3. Samochód dostarczony w trakcie trwania umowy będzie fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2020 i wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz gatunku I-go.
4. Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zamówienia zostały wskazane w Specyfikacji technicznej - załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Zamawiający żąda wskazania marki, modelu i wersji oferowanego samochodu.
6. Zamawiający żąda załączenia do oferty wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu bazowego lub świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego, zgodnie z rozdziałem V punkt 1.3.2 załącznika nr 3 do SIWZ. Wyciąg stanowi treść oferty i winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził spełnienie wszystkich wymagań technicznych dla pojazdu określonych w załączniku nr 3 do SIWZ poprzez zaznaczenie poszczególnych danych w oficjalnych katalogach (w języku polskim) producenta/importera pojazdu, zawierających dane techniczne oraz wyposażenie pojazdu bazowego. Katalog stanowi treść oferty i winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
8. Zgodnie z art. 30 ustawy PZP, w miejscach gdzie przedmiot zamówienia jest opisywany za pomocą nazw handlowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykazanie równoważności oferowanego rozwiązania spoczywa na Wykonawcy.
9. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować dostawę zamówienia do KWP Katowice, na własny koszt, transportem zorganizowanym przez siebie.
10. Zamawiający wymaga, aby pojazd był objęty gwarancją:
a) minimum 24 miesięcy bez limitu kilometrów - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, na którym wykonano zabudowę,
b) minimum 24 miesięcy - gwarancja na powłokę lakierniczą,
c) minimum 72 miesięcy - gwarancja na perforację elementów nadwozia
licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.
11. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca przedkłada w dniu odbioru końcowego. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji znajdują się w załączniku nr 3 do SIWZ - specyfikacja techniczna.
12. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga od Wykonawcy oświadczenia złożonego w załączniku nr 1 do SIWZ - formularzu ofertowym czy powierza podwykonawcy/com wykonanie zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcy/com wykonania zamówienia Zamawiający wymaga wskazania zakresu jaki będzie realizował przy jego/ich udziale.
13. CPV: 34110000-1 – samochody osobowe
14. Przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji określonej w punkcie 10 realizowane będą bezpłatnie w autoryzowanych stacjach obsługi. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, wykazu autoryzowanych stacji obsługi pojazdów w województwie śląskim. W przypadku napraw w ramach gwarancji określonej w punkcie 10 Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu pojazdu do autoryzowanej stacji obsługi oraz po wykonanej naprawie do miejsca użytkowania pojazdu.
15.1 Zamawiający żąda załączenia do oferty listy autoryzowanych stacji obsługi dla oferowanej marki pojazdu podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
15.2 Zamawiający żąda, aby dostarczany pojazd miał wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu.
16. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek poinformowania podwykonawców, innych podmiotów i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.
17. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. J. Lompy 19
Katowice 40-038
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. J. Lompy 19
Katowice 40-038
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się