Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Tryńcza

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Tryńcza w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1439 ze zm.) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tryńcza przyjętego Uchwałą Nr XVIII/184/2020 Rady Gminy Tryńcza z dnia 29 czerwca 2020 roku.
2. Zakres usługi obejmuje:
1) Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych i bioodpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Tryńcza z częstotliwością:
- od 01.04 do 31.10.2021 – jeden raz na dwa tygodnie,
- od 01.01 do 31.03.2021 oraz od 01.11 do 31.12.2021 – jeden raz w miesiącu.
2) Odbiór posegregowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Tryńcza z częstotliwością co najmniej jeden raz na miesiąc.
3) Odbiór i transport odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
4) Zapewnienie kontenera KP7 zamkniętego na odpad zimnego popiołu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz jego odbiór po zgłoszeniu o napełnieniu.
5) Transport posegregowanych i zmieszanych odpadów komunalnych do Instalacji Komunalnej w Giedlarowej.
6) Zapewnienie dla każdej z miejscowości wchodzących w skład Gminy Tryńcza po 2 stanowiska (łącznie 18 stanowisk) do zbiórki odpadów szkła kolorowego i białego o pojemności od 1,5 m3 do 2,5 m3 tzn. „dzwon”.
7) Zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego zestawu worków na odpady na warunkach opisanych w dalszej części specyfikacji.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 4 do SIWZ– Istotne postanowienia umowy- wzór umowy.
4. Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zatrudnienia przez wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z póź. zm.). Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub jego podwykonawców osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia tj. operator śmieciarki (kierowca), ładowacz nieczystości stałych. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Tryńcza 127
Tryńcza 37-204
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Tryńcza
Tryńcza 127
Tryńcza 37-204
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się