Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu ambulansami typu:
Pakiet 1:
1. specjalistycznego - karetka S:
zespoły specjalistyczne - co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz oraz pielęgniarka lub ratownik medyczny.
2. podstawowego - karetka P:
zespoły podstawowe – co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka lub ratownik medyczny.
Pakiet 2:
1. transportowego - karetka T.

Wymagania Zamawiającego:
1. Wykonawca gwarantuje całodobową gotowość do świadczenia usługi transportu przez co należy rozumieć przyjmowanie zgłoszeń oraz wykonywanie zleconej usługi przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, w tym również w dni wolne od pracy, niedziele i święta.
2. Usługi transportu realizowane będą niezwłocznie, w czasie nie dłuższym niż 90 minut od momentu wezwania.
3. Rodzaj środka transportu oraz skład zespołu uzależniony jest od wskazań medycznych i ciągłości udzielania świadczeń, gwarantujący najkrótszy czas transportu pacjenta, odpowiedni do jego stanu zdrowia, o którym decyduje lekarz zlecający.
4. Świadczone usługi muszą być na wysokim poziomie jakościowym, zgodne z obowiązującymi normami technicznymi
i przepisami prawa oraz postanowieniami umowy, przy zachowaniu należytej staranności.
5. Pojazdy używane do realizacji zamówienia muszą być sprawne technicznie, posiadać aktualne badania techniczne
i ubezpieczenie OC, NNW.
6. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa podlega obowiązkowi poddania się kontroli Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz kontroli Zamawiającego w zakresie wynikającym z zawartej umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest zarejestrować fakt zawarcia niniejszej umowy w systemie prowadzonym przez NFZ
w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.
8. Realizacja usług winna odbywać się najkrótszą drogą, a w przypadku jej wydłużenia Wykonawca zobowiązany będzie do wyjaśnienia przyczyn wydłużenia drogi przejazdu na „Zleceniu Wyjazdu”.
9. Wszelkie koszty związane z utrzymaniem środków transportu sanitarnego, ich eksploatacją, kosztami paliwa oraz kosztami zespołów wyjazdowych ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego na podstawie złożonej oferty.
10. Przebieg i czas korzystania z usługi transportowej liczony jest od godziny wyjazdu zespołu z siedziby Wykonawcy do miejsca wskazanego w zleceniu i z powrotem do siedziby Wykonawcy.
11. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia stałej łączności Szpitala z osobami wykonującymi zlecenia.
12. Zespół wyjazdowy wykonujący zlecenie zobowiązany jest do udzielania pacjentom pomocy przy wsiadaniu i opuszczaniu pojazdu oraz przekazania pacjenta w miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych. Od chwili przejęcia pacjenta do momentu zakończenia zleconej usługi zespół przyjmujący zamówienia odpowiada za jego bezpieczeństwo.
13. Kierowcy Wykonawcy oprócz świadczenia usług transportu sanitarnego są zobowiązani do wykonywania czynności sanitariusza. Ponadto podczas realizacji umowy kierowcy zobowiązani są do wykonywania poleceń pracowników Zamawiającego, w szczególności lekarzy, pielęgniarek.
14. Zlecenie na transport w formie pisemnej musi być przekazane w momencie zgłoszenia się zespołu w miejscu rozpoczęcia transportu. Wykonawca ma obowiązek stosować wzór zlecenia zgodny z zaleceniami NFZ.
15. Zamawiający zlecając usługę zastrzega sobie prawo żądania transportu łączonego karetkami „T” (przewozu dwóch osób w przypadku dowozu do jednego miejsca przeznaczenia).
16. Na czas występowania wirusa COVID-19 do dnia 31.03.2021 r. Zamawiający zastrzega możliwość transportowania karetkami „T” materiału biologicznego do badań laboratoryjnych. Materiał zostanie zabezpieczony przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Od chwili przejęcie materiału biologicznego do momentu zakończenia zleconej usługi kierowca ponosi odpowiedzialność za przedmiot transportu.
Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji umowy Wykonawca posiadał ważną polisę OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania umowy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wygaśnie, Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć nową umowę ubezpieczenia w takim terminie, aby zapewnić ciągłość wykonywania przedmiotu umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Jana Pawła II 2
Siemianowice Śląskie 41-100
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
Jana Pawła II 2
Siemianowice Śląskie 41-100
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się