Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia Powiatowego Zarządu Dróg w Grodzisku Mazowieckim, zlokalizowanego na bazie materiałowo- sprzętowej w Kozerkach w 2021 roku

» Opis zapytania

Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia Powiatowego Zarządu Dróg w Grodzisku Mazowieckim, zlokalizowanego na bazie materiałowo- sprzętowej w Kozerkach w 2021 roku
1. Całodobowa, bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia Powiatowego Zarządu Dróg w Grodzisku Mazowieckim, zlokalizowanego na terenie bazy materiałowo – sprzętowej w Kozerkach, ul. Marsa 12, 05–825 Grodzisk Maz., w okresie od 01.01.2021do 31.12.2021roku – usługa pełniona całodobowo we wszystkie dni tygodnia – przyjęto 8 760 godzin.
2. Poprzez ochronę fizyczną rozumie się działanie Wykonawcy za pośrednictwem odpowiednio wyposażonych i przeszkolonych pracowników ochrony, mające na celu zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom przeciwko powierzonemu mieniu Zamawiającego, przeciwdziałanie powstawaniu szkód wynikających z tych zdarzeń oraz niedopuszczanie do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony, a także zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i osobom trzecim.
3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełnienie usługi w pełnym wymiarze godzin, przez niezbędną liczbę osób wykonujących usługę ochrony (obsada minimum jednoosobowa), pełniących dyżur we wszystkie dni 2020 roku, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakresie realizacji umowy - tj. pracownicy pełniący ochronę osób i mienia na ochranianym obiekcie – będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040,ze zm.)
4. Wykonawca zapewni odpowiednio przeszkolonych pracowników ochrony wyposażonych w:
• środki łączności,
• czytnik obchodowy z minimum 4 punktami obchodowymi
• urządzenia antynapadowe umożliwiające natychmiastowe wezwanie grupy interwencyjnej,
• jednolite umundurowanie pracowników z logo firmy Wykonawcy.
5. Wykonawca zapewni współdziałanie z mobilną grupą interwencyjną, (obsada minimum dwuosobowa), pracowników mobilnych posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wraz z zapewnieniem jej dojazdu do ochranianego terenu w maksymalnym czasie 10 minut.
6. Wykonawca zapewni nadzór nad pracownikami, przez osobę odpowiedzialną za świadczenie usługi, kontrolę i nad pracownikami, posiadającą wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wydaną na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2142 ze zm.); bezpośrednio współpracującą z przedstawicielem Zamawiającego.
7. Wykonawca, przyjmuje na siebie odpowiedzialność materialną za chroniony majątek Zamawiającego.
8. Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającego, Plan ochrony terenu i obiektu, w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.
3. Wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
1) Wykonawca jest zobowiązany do osobistego (siłami własnymi) wykonania kluczowych części zamówienia, tj. wykonywania usługi przez pracowników pełniących ochronę osób i mienia na ochranianym terenie i obiekcie, którzy będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
2) Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, nie dotyczą wymogu zatrudniania określonych grup pracowników w ogóle, ale zatrudnienia osób do realizacji niniejszego zamówienia. Nie może stanowić spełnienia warunku określonego powyżej, samo tylko zatrudnienie ww. osób, które następnie nie będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia.
3) Wykonawca, na żądanie zamawiającego, obowiązany jest udokumentować zatrudnianie osób, o których mowa powyżej. W związku z tym wykonawca obowiązany jest ewidencjonować czas pracy tych osób oraz czynności, które były wykonywane przez te osoby w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia.
4) Wykonawca, na żądanie zamawiającego, obowiązany jest przedłożyć dowody zatrudnienia pracowników realizujących zamówienie w formie zanonimizowanych umów o pracę (umowy pozbawione danych osobowych pracowników) lub oświadczenia wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy.
5) W sytuacji, gdy ww. osoby w okresie realizacji zamówienia rozwiążą umowę lub gdy uczyni to wykonawca, zobowiązany jest on do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w miejsce tej osoby, innej osoby.
6) Z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia ww. osób, w związku z realizacją zamówienia wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 % wartości zamówienia brutto, za każdy miesiąc braku spełnienia wymagań w powyższym zakresie.
7) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
8) Składając ofertę Wykonawca złoży jedynie oświadczenie w zakresie zatrudnienia pracowników, zawarte w formularzu oferty (załącznik nr 6 do SIWZ),
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2020 | 08:50


» Lokalizacja

ul. Traugutta 41
Grodzisk Mazowiecki 05-825
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ochrona

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim
ul. Traugutta 41
Grodzisk Mazowiecki 05-825
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się