Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 975 na terenie m. Wierzchosławice – opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych, pełnienie nadzoru autorskiego

» Opis zapytania

1) Zakres podstawowy zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych (technicznych) wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych do uzyskania decyzji administracyjnych (zgód budowlanych) umożliwiających realizację robót (zgłoszenie robót / pozwolenie na budowę / decyzja ZRID) oraz ich pozyskanie – dla zadania polegającego na rozbudowie / przebudowie drogi wojewódzkiej nr 975 o długości ok. 0,524 km (ok. odc. 120 km 0+443 – odc. 140 km 0+106) w m. Wierzchosławice (gmina Wierzchosławice). Niniejsze stanowi zakres podstawowy zamówienia.
2) Zakres opcjonalny zamówienia: Obok wskazanego w pkt 1 zakresu podstawowego zamówienia Zamawiający przewiduje równocześnie w ramach zastrzeganego prawa opcji dodatkowo pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu podstawowego zamówienia.
Niniejsze stanowi zakres opcjonalny zamówienia.
Zastrzega się, iż prawo opcji (zakres opcjonalny zamówienia) nie stanowi zobowiązania umownego (w tym finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a przewidywany zakres opcjonalny zamówienia nie jest gwarantowany do realizacji.
Powyżej określony zakres objęty prawem opcji (zakres opcjonalny zamówienia) przewidziany zostaje na okoliczność istnienia stosownych możliwości finansowych po stronie Zamawiającego w kontekście realizacji tego zakresu prac oraz uznania potrzeby ich wykonania (tzn. wdrożenia do realizacji zadania obejmującego wykonanie robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu podstawowego zamówienia).
Zamawiający podejmie decyzję co do możliwości i woli skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi możliwościami finansowymi.
Wykonawca jest zobowiązany do realizacji prac (usług) w ramach zastrzeżonego prawa opcji w przypadku i w zakresie, w jakim korzysta z niego Zamawiający zgodnie z treścią złożonego oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji i warunkami określonymi w SIWZ (umowie) – w momencie złożenia takiego oświadczenia następuje zaciągnięcie przez Zamawiającego zobowiązania finansowego w wysokości wynikającej z zakresu prac (usług) objętego realizowaną na mocy danego oświadczenia opcją.
Szczegółowe określenie przedmiotu zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2020 | 11:30


» Lokalizacja

ul. B. Głowackiego 56
Kraków 30-085
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. B. Głowackiego 56
Kraków 30-085
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się