„Dowóz uczniów z Gminy Wągrowiec do placówek oświatowych oraz sprawowanie nad nimi opieki podczas dowozu w 2021 roku”

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dowóz dzieci i młodzieży szkolnej, zamieszkałych na terenie Gminy Wągrowiec: z domu do szkoły i z powrotem oraz opieka opiekuna podczas tego dowozu tj. osoby pełnoletniej, mającej pełną zdolność do czynności prawnych, spełniającej kryteria, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. z poz. 152). Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik Nr 7 do SIWZ. Przewóz powinien odbywać się na podstawie imiennych biletów miesięcznych w otwartej komunikacji autobusowej. Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy dla poszczególnych kursów mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży i jak najkrótszy czas oczekiwania na zajęcia szkolne. Wykonawca zapewni również opiekę nad uczniami w czasie dowozu i odwozu uczniów do i z placówek oświatowych. Opiekę może sprawować wyłącznie osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca kryteria, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Opiekunem dowozu nie może być kierowca autobusu. Zakres obowiązków opiekuna dowozu obejmuje w szczególności: sprawowanie nadzoru nad poprawnym zachowaniem dzieci i młodzieży w pojazdach, otwieranie drzwi po upewnieniu się, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia, wprowadzanie i wyprowadzanie dzieci i młodzieży do i z pojazdu, przeprowadzanie dzieci i młodzieży przez jezdnię, udzielanie wszelkiej niezbędnej pomocy przewożonym uczniom w celu zapewnienia im bezpieczeństwa podczas przejazdu. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie środkami transportu przystosowanymi do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa związane z przewozem pasażerskim, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r.o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.) i ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.), przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług. Zestawienie dowozów i odwozów uczniów znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ. Liczba dzieci z poszczególnych miejscowości objęta dowozami i odwozami do i ze szkół zawarta jest w załączniku 1A do SIWZ. Dopuszcza się: 1)możliwość zmiany liczby uczniów w trakcie roku szkolnego, 2)możliwość zmiany trasy. Zamawiający dopuszcza możliwość przewozu przez Wykonawcę również innych osób, nieobjętych w/w zamówieniem (sprzedaż biletów) w granicach norm wyznaczonych przez odpowiednie przepisy dotyczące transportu osób.Dowozy będą realizowane na terenie Gminy Wągrowiec oraz na terenie Miasta Wągrowca do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wągrowiec oraz placówki kształcenia specjalnego znajdującej się na terenie Miasta Wągrowiec tj. do: 1)Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wiatrowie, 2)Szkoły Podstawowej im. ks. Jakuba Wujka w Siennie, 3)Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pawłowie Żońskim, 4)Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łeknie, 5)Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu, 6) Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Żelicach, 7)Szkoły Podstawowej im. Franciszka Łakińskiego w Łaziskach, 8)Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wągrowcu. Dowóz i odwóz uczniów szkół wymienionych w rozdziale III ust. 2 odbywać się będzie w terminie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. w dni nauki szkolnej z wyłączeniem okresu przerwy zimowej tj. od dnia 15 lutego 2021r. do dnia 28 lutego 2021 r. i przerwy letniej tj. od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Cysterska 22
Wągrowiec 62-100
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Gmina Wągrowiec
ul. Cysterska 22
Wągrowiec 62-100
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się