Czyszczenie przewodów kominowych, sprawdzenie stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, wykonanie bieżących usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

» Opis zapytania

Czyszczenie przewodów kominowych, sprawdzenie stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, wykonanie bieżących usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Przedmiot zamówienia podzielono na 3 części
Część 1:
Czyszczenie przewodów kominowych, sprawdzenie stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, wykonanie bieżących usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami
Sp. z o.o. w Grudziądzu (BOM 1).

czynność 1 - czyszczenie przewodów kominowych (dymowe co najmniej raz na 3 miesiące, spalinowe co najmniej raz na 6 miesięcy) w budynkach administrowanych przez MPGN
Sp. z o.o. zgodnie z wykazem budynków stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy,
czynność 2 - roczny przegląd - sprawdzenie stanu technicznej sprawności przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. zgodnie z wykazem budynków z ilością lokali stanowiącym załącznik nr 1 do umowy wraz przeprowadzeniem czyszczenia przewodów wentylacyjnych raz w roku,
czynność 3 – wydawanie opinii oraz ekspertyz w zakresie usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców zlecanych sukcesywnie w miarę potrzeb.
czynność 4 - Wykonanie bieżących usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców zlecanych sukcesywnie w miarę potrzeb takich jak odgruzowywanie, odkawczanie, filmowanie wskazanych przewodów, mechaniczne czyszczenie , montaż wyczystek wraz z robotami towarzyszącymi.
Część 2:
Czyszczenie przewodów kominowych, sprawdzenie stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, wykonanie bieżących usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami
Sp. z o.o. w Grudziądzu (BOM 2).

czynność 1 - czyszczenie przewodów kominowych (dymowe co najmniej raz na 3 miesiące, spalinowe co najmniej raz na 6 miesięcy) w budynkach administrowanych przez MPGN
Sp. z o.o. zgodnie z wykazem budynków stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy,
czynność 2 - roczny przegląd - sprawdzenie stanu technicznej sprawności przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. zgodnie z wykazem budynków z ilością lokali stanowiącym załącznik nr 1 do umowy wraz przeprowadzeniem czyszczenia przewodów wentylacyjnych raz w roku,
czynność 3 – wydawanie opinii oraz ekspertyz w zakresie usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców zlecanych sukcesywnie w miarę potrzeb.
czynność 4 - Wykonanie bieżących usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców zlecanych sukcesywnie w miarę potrzeb takich jak odgruzowywanie, odkawczanie, filmowanie wskazanych przewodów, mechaniczne czyszczenie , montaż wyczystek wraz z robotami towarzyszącymi.

Część 3:
Czyszczenie przewodów kominowych, sprawdzenie stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, wykonanie bieżących usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami
Sp. z o.o. w Grudziądzu (BOM 3).

czynność 1 - czyszczenie przewodów kominowych (dymowe co najmniej raz na 3 miesiące, spalinowe co najmniej raz na 6 miesięcy) w budynkach administrowanych przez MPGN
Sp. z o.o. zgodnie z wykazem budynków stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy,
czynność 2 - roczny przegląd - sprawdzenie stanu technicznej sprawności przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. zgodnie z wykazem budynków z ilością lokali stanowiącym załącznik nr 1 do umowy wraz przeprowadzeniem czyszczenia przewodów wentylacyjnych raz w roku,
czynność 3 – wydawanie opinii oraz ekspertyz w zakresie usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców zlecanych sukcesywnie w miarę potrzeb.
czynność 4 - Wykonanie bieżących usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców zlecanych sukcesywnie w miarę potrzeb takich jak odgruzowywanie, odkawczanie, filmowanie wskazanych przewodów, mechaniczne czyszczenie , montaż wyczystek wraz z robotami towarzyszącymi.

3.3 Zakres rzeczowy:
Czyszczenie przewodów kominowych, sprawdzenie stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, wykonanie bieżących usług kominiarskich w budynkach zlokalizowanych
na terenie miasta Grudziądz, administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o., zgodnie z wykazem budynków stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
3.4 Zakres prac konserwacyjnych, naprawczych:
1) Czyszczenie wraz z usuwaniem sadzy z przewodów kominowych dymowych
w budynkach administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w terminach wynikających
z obowiązujących przepisów – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2019r. poz. 67). Częstotliwość czyszczenia
i usuwania sadzy z przewodów kominowych:
- dymowe – co najmniej raz na 3 miesiące
- spalinowe – co najmniej raz na 6 miesięcy
- wentylacyjne – co najmniej raz w roku

Po każdorazowym czyszczeniu przewodów kominowych w budynku należy dokonać pisemnego potwierdzenia wykonania usługi (wpis do księgi kominiarskiej lub protokół).

2) Sprawdzenie stanu technicznej sprawności przewodów kominowych w budynkach:
- roczny przegląd stanu technicznego przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz. U. 2019r. poz. 1186 z późn. zmianami) wraz z wykonaniem czyszczenia przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku.

Z każdej kontroli należy sporządzić pokontrolny protokół. W protokołach kontroli
należy wpisywać pomiar ciągu przewodów wentylacyjnych w danym lokalu. Dokonujący kontroli ma obowiązek porównać badanie istniejące przewody kominowe w lokalu
z zinwentaryzowanymi przewodami kominowymi, które są w posiadaniu poszczególnych administracji.

W kosztach sprawdzenia przewodów kominowych w odniesieniu do lokalu należy uwzględnić koszty sprawdzenia przewodów w częściach wspólnych budynku (pomieszczenia pralni, strychach itp.) i czyszczenia przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku.

3) Wykonanie bieżących usług kominiarskich polegających na ustaleniu przyczyn wadliwego działania urządzeń grzewczo – kominowych, opiniowanie podłączeń nowych urządzeń oraz sprawdzenia drożności przewodów przed i po przemurowaniu kominów.

4) Odgruzowywanie przewodów kominowych oraz usuwanie gniazd ptasich wraz
z wykonaniem otworów pomocniczych.
Mechaniczne czyszczenie przewodów kominowych, usuwanie sadzy szklistej
z przewodów dymowych.
Badanie miejsca niedrożności przewodu kominowego za pomocą detektora kominiarskiego. Badanie nieszczelności przewodów kominowych za pomocą kamery inspekcyjnej.
Osadzenie drzwiczek rewizyjnych w ścianach kominowych i drzwiczek spadowych
w podstawach kominów wraz z robotami towarzyszącymi.

Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego niezwłocznie przybyć na miejsce zdarzenia typu pożar, podtrucie itp. (dotyczy to także dni wolnych od pracy i świąt). W sytuacji wystawienia zlecenia kominiarskiego podczas wykonywanej usługi Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niniejsze zalecenie do Biura Obsługi Mieszkańców niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty wystawienia dokumentu. W przypadku braku możliwości dostępu do lokalu w przypadku usunięcia awarii lub wykonania zakresu usług kominiarskich, Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej na następny dzień roboczy przekazać informacje do Biura Obsługi Mieszkańców w celu podjęcia działań administracyjnych związanych z udostępnieniem lokalu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Curie-Skłodowskiej 5-7
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi sprzątania

» Dane nabywcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu
ul. Curie-Skłodowskiej 5-7
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się