Opracowanie projektu systemu oznakowania kampusu Uczelni typu wayfinding, którego celem będzie zwiększenie komfortu i ułatwienie aklimatyzacji studentów i pracowników Zamawiającego, w tym obcokrajowców.

» Opis zapytania

Postępowanie prowadzone jest w procedurze odwróconej, o której mowa w art. 24 aa. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Prawo zamówień publicznych” lub „ustawą Pzp” Zamawiający może, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opis przedmiotu zamówienia CPV: 79822500-7
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu systemu oznakowania kampusu Uczelni typu wayfinding, którego celem będzie zwiększenie komfortu i ułatwienie aklimatyzacji studentów i pracowników Zamawiającego, w tym obcokrajowców. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku 1 do wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. Zamówienie jest realizowane w ramach programu Welcome to Poland, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.
Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wypełniony harmonogram realizacji zamówienia, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Dopuszcza się złożenie ofert częściowych NIE


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Nowoursynowska 166
Warszawa 02-787
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi poligraficzne

» Dane nabywcy

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
ul. Nowoursynowska 166
Warszawa 02-787
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się