Wykonanie robót budowlanych niezbędnych do wykonania postanowień decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Otwocku Nr 139/2019 z dnia 9 września 2019 roku w ramach zadania – „Prace na nieruchomościach gminnych wynikające z zaleceń i decyzji PINB i SANEPIDU”.

» Opis zapytania

1.1. Zakres robót:
Wariant I (oferta podstawowa):
1) wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez Wykonawcę na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 29 października 2020 roku - Etap I realizacji - stanowiącego załącznik do niniejszego postępowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaakceptowanego przez Zamawiającego;
2) wykonanie przedmiotu umowy pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane;
3) przebudowa kolidujących elementów sieci uzbrojenia napowietrznego, nadziemnego i podziemnego wraz z regulacją urządzeń znajdujących się w pasie drogowym w uzgodnieniu z właścicielami sieci;
4) powiadomienie o terminie rozpoczęcia robót z 7-dniowym wyprzedzeniem, wszystkich gestorów sieci oraz powiadomienie pisemne Zamawiającego o wykonaniu wyżej wskazanych czynności. Roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli gestorów sieci;
5) zabezpieczenie terenu rozbiórki, sąsiednich obiektów, w tym drzew nieprzeznaczonych do wycinki, przed zniszczeniem w wyniku prowadzonych robót;
6) zapewnienie stałego nadzoru i kontroli prowadzonych robót;
7) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych prac;
8) organizacja zaplecza budowy;
9) ubezpieczenie terenu rozbiórki;
10) wykonanie wszystkich innych prac nie ujętych w umowie oraz towarzyszących i niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, w tym zabezpieczenie terenu podczas prowadzenia prac oraz uporządkowania terenu w rejonie wykonywanych prac po ich zakończeniu;
11) usunięcie drzew przeznaczonych do wycinki.
12) zagospodarowanie odpadów budowlanych we własnym zakresie
13) przywrócenie do stanu pierwotnego elementów infrastruktury miejskiej bezpośrednio sąsiadujących z terenem budowy lub elementów infrastruktury miejskiej, które w wyniku prac lub organizacji zaplecza budowy zostały zdegradowane
Wariant II (oferta wariantowa):
1) wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do niniejszego postępowania pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane;
2) przebudowa kolidujących elementów sieci uzbrojenia napowietrznego, nadziemnego i podziemnego wraz z regulacją urządzeń znajdujących się w pasie drogowym w uzgodnieniu z właścicielami sieci;
3) powiadomienie o terminie rozpoczęcia robót z 7-dniowym wyprzedzeniem, wszystkich gestorów sieci oraz powiadomienie pisemne Zamawiającego o wykonaniu wyżej wskazanych czynności. Roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli gestorów sieci;
4) zabezpieczenie terenu rozbiórki, sąsiednich obiektów, w tym drzew nieprzeznaczonych do wycinki, przed zniszczeniem w wyniku prowadzonych robót;
5) zapewnienie stałego nadzoru i kontroli prowadzonych robót;
6) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych prac;
7) organizacja zaplecza budowy;
8) ubezpieczenie terenu rozbiórki;
9) wykonanie wszystkich innych prac nie ujętych w umowie oraz towarzyszących i niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, w tym zabezpieczenie terenu podczas prowadzenia prac oraz uporządkowania terenu w rejonie wykonywanych prac po ich zakończeniu;
10) usunięcie drzew przeznaczonych do wycinki.
11) zagospodarowanie odpadów budowlanych we własnym zakresie
12) przywrócenie do stanu pierwotnego elementów infrastruktury miejskiej bezpośrednio sąsiadujących z terenem budowy lub elementów infrastruktury miejskiej, które w wyniku prac lub organizacji zaplecza budowy zostały zdegradowane
1.2 Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych z Wykonawcą na
podstawie umowy oraz stosownej dokumentacji w zależności od wariantu.
1.3 W trakcie przygotowywania oferty Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na terenie prowadzenia
przyszłych prac, wszelkie niezgodności projektu ze stanem istniejącym są ryzykiem Wykonawcy i nie są
podstawą do roszczeń o dodatkowe koszty.
 Ilekroć w dokumentacji przetargowej, w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, użyto znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę czy też odniesiono się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Pzp., Zamawiający po przedmiotowym wskazaniu dodaje sformułowanie „lub równoważny”. Wskazanie takie mają jedynie charakter wzorcowy a Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym czyli o parametrach takich samych lub lepszych/nie gorszych w porównaniu z parametrami wzorcowymi przedstawionymi w ww. dokumentacji w zakresie których użyto ww. wskazań czy odniesień. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający uzna zastosowane przez Wykonawcę rozwiązania za równoważne, gdy spełnią one wymagania o których mowa powyżej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Armii Krajowej 5
Otwock 05-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi demontażu

» Dane nabywcy

Gmina Otwock
ul. Armii Krajowej 5
Otwock 05-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się