„Oczyszczanie Gminy Libiąż w 2021 r.”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. „Oczyszczanie Gminy Libiąż w 2021 r.”
2. Zamówienie podzielona na III części:
1) Część I – Zimowe utrzymanie na terenie miasta Libiąża.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg, chodników, placów, parkingów na terenie miasta Libiąż, poprzez:
- usuwanie śniegu z jezdni, chodników, placów, parkingów, w tym odpłużanie jezdni na całej jej szerokości wraz z zatokami autobusowymi,
- odśnieżanie skrzyżowań (w taki sposób aby nie utrudniać włączenia się do odśnieżanej drogi z dróg przyległych),
- posypywanie dróg na podjazdach, skrzyżowaniach (zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego),
- zwalczanie śliskości zimowej,
- wywóz śniegu na tereny niezabudowane (przewidywana ilość 80 m3),
- rozmieszczenie 12 szt. pojemników z piaskiem w miejscach najbardziej zagrożonych dla ruchu kołowego (przy wzniesieniach).

2) Część II – Zimowe utrzymanie na terenie sołectw Żarki i Gromiec.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg, chodników, placów, parkingów na terenie miasta Libiąż, poprzez:
- usuwanie śniegu z jezdni, chodników, placów, parkingów, w tym odpłużanie jezdni na całej jej szerokości wraz z zatokami autobusowymi,
- odśnieżanie skrzyżowań (w taki sposób aby nie utrudniać włączenia się do odśnieżanej drogi z dróg przyległych),
- posypywanie dróg na podjazdach, skrzyżowaniach (zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego),
- zwalczanie śliskości zimowej,
- wywóz śniegu na tereny niezabudowane (przewidywana ilość 20 m3).

Dla Części I i Części II zamówienia służby zimowego utrzymania powinny być gotowe do usuwania skutków zimy przez 24 godziny na dobę (w okresach wymagających zimowego utrzymania). Sprzęt mechaniczny musi być sprawny technicznie i winien być do dyspozycji całą dobę na terenie świadczenia usługi. Ponadto sprzęt o którym mowa powyżej, powinien być dostosowany do szerokości dróg.

3) Część III – Pozimowe i letnie oczyszczanie dróg, chodników, placów/parkingów, opróżnianie koszy ulicznych oraz inne prace związane z oczyszczaniem terenu gminy Libiąż.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej:
- Oczyszczanie terenów w dniu 1 stycznia 2021 r.
W ramach realizacji zadania przewiduje się ręczne zbieranie odpadów oraz oczyszczanie wyznaczonych terenów.
- Pozimowe oczyszczanie dróg, chodników, placów, parkingów i schodów.
Celem oczyszczania pozimowego jest całkowite usunięcie wszelkich zanieczyszczeń nagromadzonych na powierzchni w/w obiektów w sezonie zimowym. Przewiduje się wykonanie zadania metodą kombinowaną (ręcznie i mechanicznie). W wyniku świadczenia usługi odbierane są odpady o kodzie: 20 03 03 (odpady z czyszczenia ulic i placów).
- Letnie oczyszczanie dróg, chodników, placów, parkingów i schodów.
Przewiduje się wykonywanie zadania z określoną częstotliwością w sezonie letnim, cyklicznie na wyznaczonych obiektach, metodą kombinowaną (ręcznie i mechanicznie). W wyniku świadczenia usługi odbierane są odpady o kodzie: 20 03 03 (odpady z czyszczenia ulic i placów).
- Opróżnianie koszy ulicznych na terenie gminy.
Zadanie realizowane ręcznie. Opróżnianie koszy poprzez przeładunek odpadów z koszy do worków i załadunek worków bezpośrednio na środek transportu (worki nie mogą być gromadzone przy ciągach pieszych i ulicznych). W wyniku świadczenia usługi odbierane są odpady o kodzie: 20 03 01 (niesegregowane, zmieszane odpady komunalne).
- Zbieranie śmieci z terenów gminnych.
Zadanie realizowane ręcznie. Zbieranie odpadów do worków i załadunek worków bezpośrednio na środek transportu (worki nie mogą być gromadzone przy ciągach pieszych i ulicznych). W wyniku świadczenia usługi odbierane są odpady o kodzie: 20 03 01 (niesegregowane, zmieszane odpady komunalne).

Sprzęt mechaniczny tj. zamiatarki: uliczna i chodnikowa oraz samochód do załadunku odpadów z koszy ulicznych i wszelkich innych odpadów z oczyszczania powinien być sprawny technicznie i nie powinien powodować uszkodzeń w nawierzchniach dróg, chodników, parkingów, placów oraz nie powinien stwarzać zagrożenia dla użytkowników ruchu drogowego. Za szkody (np.: deformację powierzchni chodników, placów z kostki brukowej na skutek stosowania nieodpowiedniego sprzętu) odpowiada Wykonawca.

Planowane ilości (częstotliwość usługi) są szacunkowe i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w zależności od warunków pogodowych oraz rzeczywistych potrzeb wykonania przedmiotu zamówienia. Rozliczanie świadczonych usług odbywać się będzie na podstawie zaoferowanych cen jednostkowych zawartych w ofercie oraz faktycznie wykonanych usług do wysokości środków przeznaczonych na ten cel określonych w umowie.
3. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
1) Zamawiający wymaga od wykonawcy lub podwykonawcy, aby czynności polegające na faktycznym wykonaniu usługi były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w podpunkcie 1). Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w podpunkcie 1) w trakcie realizacji zamówienia:
- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w podpunkcie 1) zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w podpunkcie 1).
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
4. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia z podziałem na części zostały opisane w załącznikach nr 8.1 (dla Cz. I), nr 8.2 (dla Cz. II) i nr 8.3 (dla Cz. III) do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.11.2020 | 07:45


» Lokalizacja

ul. Działkowa 1
Libiąż 32-590
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Gmina Libiąż Urząd Miejski w Libiążu
ul. Działkowa 1
Libiąż 32-590
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się