Rozbudowa drogi gminnej nr 319031T w msc. Daleszyce ul. Kilińskiego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przy rozbudowie drogi gminnej
nr 319031T- ulicy Kilińskiego w Daleszycach. Droga zlokalizowana jest na działkach nr ewid. 2529/3; 2534/1; 2535/2; 2535/4; 2693/2 – Daleszyce – miasto. Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W zakres inwestycji wchodzi w szczególności:
 rozbudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego na odcinku 650,48m,
 budowa ciągu komunikacji pieszej po prawej stronie drogi;
 budowa pobocza po lewej stronie drogi,
 wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu,
 wykonanie odwodnienia drogi w postaci kanalizacji deszczowej i ścieku przykrawężnikowego,
 budowa oświetlenia ulicznego,
 przebudowa sieci telekomunikacyjnej,
 wycinka drzew kolidujących z planowaną inwestycją,
 przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami,
 przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami,
 montaż 2szt. tablic informacyjnych dotyczących dofinansowania zadania w ramach FDS zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do postępowania
Parametry drogi:
 kategoria ruchu: KR2
 klasa dróg publicznych: droga gminna, kl. D – dojazdowa
 prędkość projektowa: 30 km/h
 obciążenie: 115 kN/oś
 szerokość pasa ruchu: 2,75m
 przekrój drogi: 1x2
 szerokość jezdni: 5,50m
 spadek poprzeczny jezdni: daszkowy 2%
 szerokość chodnika: 2,00m
 spadek poprzeczny chodnika: jednostronny 2% w stronę jezdni
 szerokość pobocza: 0,75m
 spadek poprzeczny pobocza: jednostronny 6% w stronę zieleni.
Konstrukcja jezdni drogi gminnej ul. Kilińskiego
 warstwa ścieralna, beton asfaltowy AC11S 4 cm
 warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC16W 8 cm
 podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 20cm
 warstwa mrozoochronna, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C3,0/4,0 20cm
 warstwa odsączająca, grunt niewysadzinowy o CBR=25%, k≥8 m/dobę 25cm
 wymiana gruntu na grunt niewysadzinowy śr.20cm
SUMA: 97 cm
Konstrukcja chodnika i zjazdów indywidualnych
 kostka brukowa betonowa 8 cm
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm
 podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 20 cm
 wymiana gruntu na grunt niewysadzinowy śr.20 cm
SUMA: 51 cm

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

pl. Staszica 9
Daleszyce 26-021
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Daleszyce
pl. Staszica 9
Daleszyce 26-021
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się