Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Leżajsk

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbieraniu i transporcie do instalacji komunalnej w Giedlarowej wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Leżajsk, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
2. Opis sposobu realizacji zamówienia:
1) Odbieranie z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemnikach lub workach (zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leżajsk) według harmonogramu na 2021 rok:
* odpadów segregowanych z wyjątkiem bioodpadów w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 (częstotliwość raz w miesiącu),
* odpadów niesegregowanych (zmieszanych) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych w okresie od 01.01.2021 do 30.03.2021 i od 01.11.2021 do 31.12.2021 (częstotliwość raz w miesiącu) oraz od 01.04.2021 do 31.10.2021 (częstotliwość raz na dwa tygodnie)
* odpadów niesegregowanych (zmieszanych) z budynków wielolokalowych (25 nieruchomości) w okresie od 01.01.2021 do 30.03.2021 i od 01.11.2021 do 31.12.2021 (częstotliwość raz w miesiącu) oraz od 01.04.2021 do 31.10.2021 (częstotliwość raz na tydzień)
* bioodpadów
- z budynków mieszkalnych jednorodzinnych (294 nieruchomości) w okresie od 01.01.2021 do 30.03.2021 oraz 1.11.2021 do 31.12.2021 (częstotliwość raz w miesiącu) oraz od 01.04.2021 do 31.10.2021 (częstotliwość raz na dwa tygodnie),
- z budynków wielolokalowych (25 nieruchomości) w okresie od 01.01.2021 do 30.03.2021 i od 01.11.2021 do 31.12.2021 (częstotliwość raz w miesiącu) oraz w okresie od 01.04.2021 do 31.10.2021 (częstotliwość raz na tydzień)
2) Odebranie raz w roku w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy następujących frakcji odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony powstające w gospodarstwach domowych, odpady tekstyliów i odzieży, styropiany budowlane i opakowaniowe.
3) Wyposażenie do 1 stycznia 2021r. nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do gromadzenia odpadów niesegregowanych (zmieszanych) oraz zbieranych selektywnie, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leżajsk, które będą stanowić własność Wykonawcy. Ilość pojemników może ulegać zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
4) Dostarczanie w całym okresie realizacji zamówienia do maksymalnie 5000 nieruchomości zamieszkałych worków do selektywnej zbiórki odpadów z nadrukiem określającym zbierany asortyment, które muszą spełniać wymogi określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leżajsk.
5) Prowadzenie na terenie Gminy Leżajsk, co najmniej jednego punktu, w którym mieszkańcy będą mogli odbierać bezpłatnie dodatkowe worki, czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15.
6) Utworzenie i powadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) świadczącego usługi przyjmowania odpadów zebranych w sposób selektywny przez mieszkańców Gminy Leżajsk od wtorku do piątku w godz. 12.00 – 16.00 oraz w soboty w godz. 9.00 – 13.00 z wyjątkiem świąt, od 1.01.2021r. do 31.12.2021r.
7) Zorganizowanie zbiórki przeterminowanych leków w punktach aptecznych położonych na terenie Gminy Leżajsk od 1.01.2021r. do 31.12.2021r.
8) Opracowanie instrukcji segregacji odpadów, a po akceptacji jej treści przez Zamawiającego, wydrukowanie razem z harmonogramem zbiórki odpadów według poniższej specyfikacji i dostarczenie do każdej nieruchomości zamieszkałej na terenie gminy Leżajsk w terminie do 1 stycznia 2021r.
9) Transport odebranych odpadów do instalacji komunalnej w Giedlarowej.
3. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a uPzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: czynności bezpośrednio związane z odbiorem odpadów z nieruchomości (tj. operator śmieciarki-kierowca, osoby załadowujące odpady).
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie - nie krótszym niż 3 dni - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika/pracowników na podstawie umowy o pracę,
- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i wymiaru etatu oraz zakres obowiązków pracownika.
Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 07:30


» Lokalizacja

ul. Opalińskiego 2
Leżajsk 37-300
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Leżajsk
ul. Opalińskiego 2
Leżajsk 37-300
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się