Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Nowinka

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowinka z miejscowości: Ateny, Barszczowa Góra, Gatne Pierwsze, Gatne Drugie, Danowskie, Juryzdyka, Józefowo, Krusznik, Olszanka, Osińska Buda, Pijawne Polskie, Pijawne Ruskie, Podnowinka, Podkrólówek, Sokolne, Szczeberka, Szczebra, Szczepki, Kopanica, Strękowizna, Tobołowo, Walne, Nowinka, Cisówek, Bryzgiel, Monkinie.
2. Liczba ludności według ewidencji ludności 2 971 (stan na dzień 31.12.2019r). Liczba gospodarstw domowych ok. 1082 (771 gospodarstwa domowe stale zamieszkujące, 311 właściciele domków letniskowych) z tendencją wzrostu. Powyższe dane ilościowe należy traktować jako przybliżone.
3. Odbiór odpadów komunalnych winien odbywać się zgodnie z wytycznymi: Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r poz. 1439), Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego, obowiązującymi uchwałami Rady Gminy Nowinka oraz innymi aktami prawa krajowego lub miejscowego mogącymi mieć wpływ na realizację zamówienia.
4. Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla Gminy Nowinka to: Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Koszarówce ze Stacją Przeładunkową w Augustowie, Operatorem RIPOK-u, jest: BIOM sp. z o. o. z siedzibą w Dolistowie Starym I 144, 19-124 Jaświły, Biuro Zarządu: Zabiele 37, 19-124 Jaświły, tel. 85 733 18 20, tel/ fax 85 716 17 55.
5. Za zagospodarowanie odpadów odpowiada Zamawiający.
6. Odpady komunalne zmieszane zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowinka należy przekazać do: Stacji Przeładunkowej w Augustowie na podstawie porozumienia, które Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z operatorem RIPOK-u .
7. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do umożliwienia mieszkańcom Gminy Nowinka zakupu lub dzierżawy pojemników do zbierania odpadów oraz dostarczenia bezpłatnie worków do gromadzenia odpadów.
8. Pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów należy dostosować do potrzeb indywidualnych właścicieli zachowując minimalną pojemność, zgodnie z § 5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowinka.
9. Worki muszą zostać dostarczone po każdorazowym odbiorze. Kolejne worki należy pozostawić w ilości co najmniej odpowiadającej odebranym workom właścicielowi nieruchomości.
10. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych z minimalną częstotliwością dla odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych) dla zabudowy jednorodzinnej – 1 raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października raz na dwa tygodnie, dla zabudowy wielolokalowej – 1 raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października raz na tydzień.
11. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy: 1) Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej zgodnie z art. 9c ust. 1 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439). 2) Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r, poz. 122) oraz przestrzegać postanowień Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowinka. 3) Obowiązkiem wykonawcy będzie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych ( którzy mają złożoną deklarację na odbiór odpadów komunalnych) położonych na terenie gminy Nowinka, również z punktów trudno dostępnych (szczególnie zimą i w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu). 4)Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych również z nowych nieruchomości, które zostaną zamieszkane w okresie trwania umowy, wyposażyć je w pojemniki lub worki, w ciągu 5 dni od poinformowania go o takim fakcie przez Zamawiającego. 5) Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług dodatkowych płatnych przez właścicieli nieruchomości tj. udostępnienie pojemnika, kontenera, worka typu big bag, przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie oraz odbiór i zagospodarowanie tych odpadów. 6) Wykonawca zobowiązany jest do porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków, pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu. 7) Pojazdy muszą być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 8) Pojazdy muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich magazynowania, przeładunku a także transportu. Konstrukcja pojazdów musi zabezpieczać przez rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz powinna minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. Na koniec każdego dnia roboczego pojazdy muszą być opróżnione z odpadów i parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo – transportowej. Pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy (nazwa firmy, dane adresowe, numer telefonu). 9) Wykonawca jest obowiązany do realizacji "reklamacji" (nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem itp.) w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. O wykonaniu reklamacji należy niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. 10) W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej. 11) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
12. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca powinien realizować w godzinach od 6.00 do 20.00.
13. Obowiązkiem właściciela posesji jest wystawienie pojemników/worków przed posesję od strony drogi do godz. 6:00. W nagłych przypadkach Wykonawca ma możliwość wejścia na posesję po pojemniki/ worki.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia bądź zwiększenia zakresu zleconego do wykonania zamówienia, zgodnie z bieżącymi potrzebami.
15. Odpady selektywnie zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowinka należy przekazać do: Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym na podstawie porozumienia, które Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z operatorem RIPOK-u.
16. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczania mieszkańcom worków do selektywnej zbiórki odpadów o minimalnej pojemności 120 l, z folii LDPE, o grubości zapewniającej wytrzymałość worków. Worki muszą zostać dostarczone po każdorazowym odbiorze odpadów selektywnie zebranych. Kolejne worki należy pozostawić w ilości odpowiadającej odebranym workom właścicielowi nieruchomości. Worki lub pojemniki muszą być oznaczone przez Wykonawcę informacją o rodzaju odpadów, które należy w nich gromadzić: niebieski– z napisem „PAPIER” z przeznaczeniem na papier i makulaturę, żółty– z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metale, zielony– z napisem „SZKŁO” na szkło opakowaniowe, brązowy– z napisem „BIO ” z przeznaczeniem na bioodpady; szare – z napisem „ POPIÓŁ” z przeznaczeniem na popiół.
17. Wykonawca musi zapewnić mieszkańcom Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Czynny od poniedziałku do piątku. W PSZOK-u będą gromadzone następujące odpady: papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, popiół, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpadów tekstylnych i odzieży.
18. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych: papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, popiołu z minimalną częstotliwością dla zabudowy jednorodzinnej i wielolokalowej– 1 raz w miesiącu, a w okresie czerwiec, lipiec, sierpień raz na dwa tygodnie. Bioodpady, z częstotliwością: dla zabudowy jednorodzinnej, 1 raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października raz na dwa tygodnie, dla zabudowy wielolokalowej –1 raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października raz na tydzień.
19. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do powiadomienia Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację – fotografię, notatkę, itp
20. Wykonawca odbierający odpady segregowane zobowiązany jest do: 1) Zorganizowania zbiórki: odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, zużytych akumulatorów, zużytych opon, oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych z niewielkiego remontu na zasadzie wystawki w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uprzednim poinformowaniu mieszkańców o prowadzonej zbiórce nie rzadziej niż jeden raz w roku w miesiącu maj-sierpień 2) Wykonawca zobowiązuje się wyposażyć Szkoły Podstawowe na terenie Gminy Nowinka w pojemniki do zbiórki baterii oraz opróżnić je raz w roku.
21. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy: 1) Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2) Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r, poz. 122) oraz przestrzegać postanowień regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowinka. 3) Obowiązkiem wykonawcy będzie odbieranie odpadów selektywnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Nowinka, również z punktów trudno dostępnych (szczególnie zimą i w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu). 4) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów selektywnych również z nowych nieruchomości, które zostaną zamieszkane w okresie trwania umowy, wyposażyć je w pojemniki lub worki, w ciągu 5 dni od poinformowania go o takim fakcie przez Zamawiającego. 5) Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczania mieszkańcom worków do selektywnej zbiórki odpadów. Co najmniej odpowiadającej odebranym workom właścicielowi nieruchomości. 6) Wykonawca zobowiązany jest do porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków, pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu. 7) Pojazdy muszą być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 8) Pojazdy muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich magazynowania, przeładunku a także transportu, konstrukcja pojazdów musi zabezpieczać przez rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz powinna minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. 9) Na koniec każdego dnia roboczego pojazdy muszą być opróżnione z odpadów i parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo – transportowej. 10) Pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy (nazwa firmy, dane adresowe, numer telefonu). 11) Wykonawca jest obowiązany do realizacji "reklamacji" (nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, niedostarczenie worków na odpady segregowane itp.) w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. O wykonaniu reklamacji należy niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. 12) W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej. 13) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
22. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca powinien realizować w godzinach od 6.00 do 20.00.
23. Obowiązkiem właściciela posesji jest przygotowanie pojemników poprzez wystawienie ich przed posesję od strony drogi do godz. 6:00. (W nagłych przypadkach Wykonawca ma możliwość wejścia na posesję po pojemniki czy worki).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Nowinka 33
Nowinka 16-304
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Wójt Gminy Nowinka
Nowinka 33
Nowinka 16-304
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się