Modernizacja dróg gminnch (zaprojektuj i wybuduj): Cz.1 – Łącznika pomiędzy ul. Szkolną a ul. Szymona w Dylakach Cz.2 – Bocznej ul. Pustki w Krasiejowie Cz.3 – Bocznej ul. Szkolnej w Krasiejowie Cz.4 – ul. Brzozowej w Grodźcu wraz z sięgaczami do drogi krajowej 46

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę (lub zgłoszeniem robót) , a następnie wykonanie na jej podstawie robót związanych z przebudową drogi gminnej:
1) łącznika pomiędzy ul. Szkolną a ul. Szymona w Dylakach Gmina Ozimek o długości około 110 m.
2) bocznej ul. Pustki w m. Krasiejów od nr 8 do nr 4 włącznie Gmina Ozimek o długości około 107 m.
3) bocznej ul. Szkolnej i w m. Krasiejów od nr 12 do nr 14 włącznie Gmina Ozimek o długości około 112 m
4) ul. Brzozowej wraz z dwoma sięgaczami do drogi krajowej nr 46 w m. Grodziec Gmina Ozimek o długości około 820 m
ETAP I obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przebudowy drogi gminnej w cz. 1-4, zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym – tj. projektu budowlanego i wykonawczego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiaru robót oraz innych materiałów, które będą podstawą realizacji robót budowlanych i uzyskania zatwierdzenia dokumentacji projektowej w drodze pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót umożliwiających realizację robót;
ETAP II obejmuje: wykonanie robót budowlanych w ramach przebudowy drogi gminnej w cz. 1 - 4 zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, Program Funkcjonalno – Użytkowy cz. 1-4 oraz projekt umowy
3. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia określonych szczegółowo w umowie i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w punkcie 2.
4. Mając na uwadze zakres wykonywanych robót Wykonawca jest zobligowany uwzględnic w dokumentacji projektowej wymagania zawarte w art. 29 ust. 5 ustawy, tj. dotyczące dostępności wszystkich użytkowników, a w szczególności osób niepełnosprawnych.
5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 Pzp.
6. Zamawiający nie określa kluczowych części zamówienia, które mają być wykonane przez Wykonawcę
7. Zamawiający nie umożliwia przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z procedury określonej w art. 24aa ust.1 i 2 Prawa.
9. W procedurze, o której mowa powyżej w pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust.1 Prawa) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust.1 Prawa. W postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadami określonymi w art. 24 aa ma zastosowanie art. 26 ust.3 Prawa.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Ks. J. Dzierżona 4B
Ozimek 46-040
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Ozimek
ul. Ks. J. Dzierżona 4B
Ozimek 46-040
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się