ROZBUDOWA ULICY GRANICZNEJ NR 100613C W MIEJSCOWOŚCI ŁYSOMICE

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ulicy Granicznej nr 100613C w miejscowości Łysomice”.
3.2. W zakres robót wchodzi:
a) Wzmocnienie konstrukcji,
b) Wykonanie jezdni,
c) Wykonanie poboczy,
d) Wykonanie zjazdów,
e) Wykonanie chodnika,
f) Odtworzenie rowów,
g) Wykonanie zatoki autobusowej,
h) Wykonanie przepustów,
i) Montaż oznakowania pionowego,
j) Wykonanie oznakowanie poziomego,
k) Montaż progów zwalniających
l) Wykonanie robót branżowych.
3.3. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:
a) wprowadzenia organizacji ruchu (tymczasowej na czas budowy oraz stałej po zakończeniu budowy)
b) obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu przebiegu rozbudowywanej drogi;
c) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporządzeniem w jej wyniku dokumentacji geodezyjno-kartograficznej (mapy zasadniczej 1:500 lub 1:1000 obejmującej cały zakres robót), złożenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej kopii Zamawiającemu;
d) naprawienie urządzeń melioracyjnych zniszczonych w trakcie robót;
e) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach;
f) inne prace związane z procesem budowy.
3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: dokumentacja techniczna oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ, przedmiar robót stanowiący załącznik nr 9.
3.5. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną, na podstawie oględzin terenu budowy oraz zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami administracyjnymi w tym decyzją Starosty Toruńskiego nr AB.6740.6.186.2020 z dnia 04 listopada 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
3.6. Jeżeli w dokumentacji, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkt lub usługę dostarczane przez konkretnego wykonawcę materiałów lub odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych i systemów referencji technicznych o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy iż zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku materiałów, których znaki towarowe podano w dokumentacji technicznej poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne jakościowe nie będą gorsze od materiałów jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach projektu. Wykonawca nie może składać oferty równoważnej w innych okolicznościach niż dopuszczone powyżej oraz w PZP. W szczególności, klauzula o ofertach równoważnych nie uprawnia wykonawcy do złożenia oferty odmiennej niż stanowi to opis przedmiotu zamówienia, w zakresie w jakim nie odwołuje się on do znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługę lub nie odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych i systemów referencji technicznych. Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń nowych, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji technicznej, odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących te normy. W przypadku odniesienia się w Opisie Przedmiotu Zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca ma obowiązek, na etapie realizacji zamówienia, posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty zezwalające na ich stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). Użyte w dokumentacji zapisy opisujące przedmiot zamówienia nie mają na celu naruszenia art. 29, 30, 30a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PZP.
3.7. Roboty budowlane prowadzone będą na czynnym terenie, wobec tego Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń, utrzymania wjazdu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco nieczystości, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.
3.8. Zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów budowlanych. Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenie do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót.
3.9. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za naruszenie istniejącego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych. Wszelkie naprawy uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót urządzeń uzbrojenia podziemnego i nadziemnego należy uzgadniać z zarządcami sieci.
3.10. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
3.10.1. Główny kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
3.10.2. Dodatkowe kody CPV:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
3.11. Wymagania związane z realizacją zamówienia dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:
3.11.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a PZP Zamawiający określa, iż wszelkie czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy, mają być wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót na terenie placu budowy, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót, dostawców materiałów budowlanych oraz innych osób, w stosunku do których Wykonawca wykaże, że czynności przez nich realizowane nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm. )
3.11.2. Szczegółowe wymagania w tym zakresie określone zostały w § 18 Istotnych Postanowień Umowy – stanowiących Załącznik nr 6 do SIWZ.
3.11.3. Zadanie inwestycyjne planowane jest wykonać przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Warszawska 8
Łysomice 87-148
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Łysomice
Warszawska 8
Łysomice 87-148
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się