Dostawa paliwa ciekłego na potrzeby Gminy Jaktorów

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa w obrocie bezgotówkowym: benzyny bezołowiowej 95 - oktanowej, oleju napędowego (ON), w szacunkowej ilości:
1. dostawa benzyny bezołowiowej 95 oktanów - 16.900 litrów,
2. olej napędowy - 29.200 litrów.
2. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w stosownych normach,
w szczególności:
1) dla benzyny bezołowiowej (Pb 95) PN-EN 228: Paliwa dla pojazdów silnikowych – „Benzyna bezołowiowa – Wymagania i metody badań”,
2) dla oleju napędowego (ON) PN-EN 590 Paliwa do pojazdów silnikowych – „Oleje napędowe – Wymagania i metody badań”, z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. (t .j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1058 z późn. zm.) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych,
3. Sukcesywny zakup paliwa tj. benzyny bezołowiowej 95 oktanowej oraz oleju napędowego dokonywany będzie w systemie bezgotówkowym za pomocą laminowanych kart imiennych wystawionych dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego.
4. Wykonawca bezpłatnie wyda i dostarczy Zamawiającemu nie później niż następnego dnia po podpisaniu umowy laminowane karty imienne dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego, tj. 15 kart.
5. Olej napędowy do zastosowania w samochodach o zapłonie samoczynnym w okresie letnim i zimowym.
6. Punkt tankowania musi umożliwiać swobodny i bezpieczny dojazd dla samochodów Zamawiającego zlokalizowany w odległości nie większej niż 9 km od siedziby Zamawiającego i musi obejmować cały przedmiot zamówienia. Zamawiający będzie odbierał paliwa o których mowa w ust. 1 wyłącznie na stacji paliw: wskazanej przez Wykonawcę w ofercie. Nie dopuszcza się wskazania innych punktów tankowania dla któregokolwiek paliwa wskazanego w przedmiocie zamówienia.
7. Przedmiotowe dostawy polegają na sukcesywnym tankowaniu paliwa dla samochodów oraz sprzętu silnikowego Zamawiającego, bezpośrednio z legalizowanych dystrybutorów paliw, w stacji paliw czynnej całodobowo we wszystkie dni tygodnia.
8. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany przedłożyć aktualne świadectwo jakości paliwa zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami .
9. Wykonawca ma zapewnić blokadę kart natychmiast po zgłoszeniu jej utraty przez Zamawiającego.
10. W przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia karty Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do unieważnienia takiej karty natychmiast po zgłoszeniu przez Zamawiającego tego faktu oraz wydania bezpłatnie nowej karty w terminie 3 dni od dnia pisemnego zgłoszenia.
11. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktury zgodnie z okresem rozliczeniowym tj. od 1-go dnia miesiąca do 15-go dnia miesiąca i od 16-go dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca, według wystawionych WZ, załączonych do faktury.
12. Realizacja płatności nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego, za dany okres rozliczeniowy.
13. Do każdej zbiorczej, prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiający wymaga szczegółowego zestawienia tankowań poszczególnych pojazdów, w którym winno być:
numer rejestracyjny pojazdu,
data tankowania,
miejsce tankowania,
rodzaj zatankowanego paliwa,
ilość zatankowanego paliwa,
cena netto i brutto zatankowanego paliwa w dniu tankowania uwzględniająca upust,
imię i nazwisko oraz czytelny podpis osoby pobierającej paliwo.
Zestawienie stanowi załącznik do faktury.
14. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby obsługiwanych w ciągu roku samochodów oraz zakupienia mniejszej ilości paliwa. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Warszawska 33
Jaktorów 96-313
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Gmina Jaktorów
ul. Warszawska 33
Jaktorów 96-313
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się