Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie od km 11+250 do km 13+227, polegająca na budowie drogi dla rowerów wraz z infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi - II etap

» Opis zapytania

Zadanie obejmuje:
- roboty ziemne;
- wycinkę drzew zniszczonych przez nawałnice;
- ustawienie obrzeży betonowych;
- wykonanie podbudowy i nawierzchni ścieżki;
- wykonanie na części trasy wzmocnień skarp;
- wykonanie na części trasy barierek drogowych;
- przebudowę zjazdów i udrożnienie przepustów pod nimi,
- wykonanie niezbędnego oznakowania,
- wykonanie 9 lamp solarnych na części trasy,
- wykonanie infrastruktury i urządzeń budowlanych

Parametry techniczne
- nawierzchnia ścieżki – beton asfaltowy
- długość ścieżki – ok. 1972 m
- szerokość ścieżki rowerowej – 2,00 m,
- nachylenie poprzeczne ścieżki – 2%
- ścieżka dwukierunkowa.

Konstrukcja nawierzchni
A) konstrukcja podstawowa
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm;
- podbudowa zasadnicza (z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 50/30) gr. 15 cm;
- podłoże gruntowe.
Łączna grubość nawierzchni ścieżki = 18 cm
B) konstrukcja wzmocniona
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm;
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm;
- podbudowa zasadnicza (z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 50/30)gr. 30 cm;
- podłoże gruntowe.
Łączna grubość nawierzchni ścieżki = 38 cm

Projektowaną ścieżkę rowerową ograniczono obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30x100 cm, ułożonym na ławie betonowej o wytrzymałości C12/15 (B15) z oporem.
Miejsca, gdzie należy zastosować konstrukcję wzmocnioną ukazano na projekcie zagospodarowania terenu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią następujące załączniki do niniejszej SIWZ:
Załącznik nr 1. Projekt budowlany,
Załącznik nr 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Załącznik nr 3. Przedmiar robót (stanowiący dokument pomocniczy do przygotowania oferty).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Główna 11
Kęsowo 89-506
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Kęsowo
ul. Główna 11
Kęsowo 89-506
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się