Świadczenie usług Inżyniera dla Inwestycji pn.: „Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Zabrzu, w dzielnicy Grzybowice obejmująca: ulicę gen. Stanisława Dąbka i ulicę gen. Bronisława Ducha

» Opis zapytania

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi świadczenie usług inżyniera dla inwestycji pn.: „Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Zabrzu, w dzielnicy Grzybowice obejmująca: ulicę gen. Stanisława Dąbka i ulicę gen. Bronisława Ducha zwanej w dalszej części Specyfikacji „Inwestycją”
Roboty budowlane, nad którymi będzie pełniony nadzór, będą polegały na wykonaniu pełnego zakresu robót zgodnie z projektem budowlanym, który określa zakres i sposób wykonania robót, dostępnym pod adresem:
http://www.zabrze.magistrat.pl/engine/%20/bip/487/95?o=tp1&e=s|95 – zamówienie pn.:
„Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Zabrzu, w dzielnicy Grzybowice. Część 1 – ulica gen. Stanisława Dąbka i/lub Część 2 – ulica gen. Bronisława Ducha”, sygn. postępowania DR.260.24.2020.PG

Do zakresu obowiązków Inżyniera, w zakresie Umowy na wykonanie robót budowlanych, będzie należało w szczególności:
1) pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego;
2) pełnienie funkcji Inwestora zastępczego, w szczególności w zakresie określonym w art. 18 ust. 1 pkt 3), 4) i 5) oraz ust. 2 ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1333 z późn. zm.);
3) pełnienie funkcji Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestycyjnego;
4) zarządzanie finansowe;
5) bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym;
6) mediacja i rozjemstwo w sporach pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych;
7) sporządzenie dowodów OT (przygotowanie charakterystyki wytworzonych lub ulepszonych środków trwałych);
8) wspieranie działań Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej (MZDiII)
Zadania oraz obowiązki Inżyniera wraz z określeniem działań szczegółowych zawarte zostały w OPZ stanowiącym część II SIWZ.

Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Zabrzu, w dzielnicy Grzybowice:. ulica gen. Stanisława Dąbka i ulica gen. Bronisława Ducha”, sygn. postępowania DR.260.24.2020.PG, który jest zamieszczony pod adresem: https://bip.miastozabrze.pl/engine//bip/487/95?o=tp1&e=s|95
oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację zadania.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności świadczenie usług inżyniera przy realizacji robót budowlanych wchodzących w zakres Inwestycji wraz z weryfikacją jakości i ilości dostaw materiałów niezbędnych do wykonania ww. robót, przeprowadzenia prób i badań wymaganych dla wykonanych budowli, nadzór nad opracowaniem dokumentacji powykonawczej, opracowania dokumentów związanych z oddaniem wybudowanych budowli do użytkowania
i dokonanie zgłoszenia zakończenia budowy właściwym organom.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Kasprowicza 8
Zabrze 41-803
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej
Kasprowicza 8
Zabrze 41-803
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się