Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Remont pomieszczeń w Zespole Szkół Mechanicznych”

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Remont pomieszczeń w Zespole Szkół Mechanicznych”

Przedmiot główny:
CPV: 45.00.00.00-7
Nazewnictwo wg CPV: Roboty budowlane


Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Jana A. Komeńskiego 39 w Elblągu.

2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) wymianę wykładzin na II i III piętrze,
2) naprawę stopni klatki schodowej wewnątrz budynku,
3) naprawę schodów zewnętrznych,
4) naprawę gzymsów od strony boiska,
5) naprawa obróbek blacharskich na dachu

Szczegółowy zakres robót do wykonania określają: rysunki, przedmiar oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

A. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1) PRZEDMIAR ROBÓT:
PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI: Zespół Szkół Mechanicznych – roboty budowlane
BRANŻA: budowlana

2) PROJEKTY:
a) RYS. NR: 2
TYTUŁ: Plan sytuacyjny budynku – rzut drugiego piętra
PROJEKT: Projekt modernizacji i wyposażenia pomieszczeń ZSM w Elblągu
b) RYS. NR: 3
TYTUŁ: Plan sytuacyjny budynku – rzut trzeciego piętra
PROJEKT: Projekt modernizacji i wyposażenia pomieszczeń ZSM w Elblągu

B. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECTFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Przedmiot specyfikacji: Wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót dla zadania o nazwie:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH UL. J.A. KOMEŃSKIEGO 39, 82-300 ELBLĄG
Zakres specyfikacji: Specyfikacja określa wymagania, standard i jakość wykonania robót oraz określa warunki odbioru robót (właściwości oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót) w następujących branżach:
- roboty ogólnobudowlane

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa wymieniona w pkt A. oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, o których mowa w pkt B. stanowią ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.

3. Roboty budowlane będą realizowane w czynnym obiekcie szkolnym. Wykonanie robót nie może zakłócać pracy szkoły.
4. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z zakresem prac i warunkami ich wykonania.
5. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 36 miesięcy gwarancji jakości licząc od daty odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego robót. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się dniu następnym po dokonaniu odbioru końcowego robót.
Okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę będzie jednym z kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
6. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z przedmiaru robót, jak również nieujęte w przedmiarze robót, a niezbędne do wykonania zadania, tj.: roboty przygotowawcze, porządkowe, utrzymanie zaplecza i terenu budowy, (dostawa wody, usuwanie ścieków, wywóz śmieci, organizacja zaplecza socjalnego, oświetlenie, zasilanie w energię elektryczną, dozorowanie itp.), koszty dopuszczenia do czynnych urządzeń oraz wyposażenia budowli w instalacje i urządzenia techniczne zapewniające możliwość korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, koszty wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, jak również wszelkich opłat związanych z odbiorem robót oraz dopuszczeniem inwestycji do użytkowania, np. opłat za czynności odbiorowe itp.
7. Załączony przedmiar ma charakter pomocniczy i nie jest podstawą do wyliczenia ceny dla zakresu zamówienia określonego w § 1 ust. 3 wzoru umowy. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury.
8. W przypadku wygrania przetargu, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnej polisy ubezpieczeniowej obejmującej odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub użytkowania mienia, związanej z przedmiotem zamówienia (OC deliktowo-kontraktowa).
Polisa musi obejmować odpowiedzialność Wykonawcy.
9. W przypadku wygrania przetargu Wykonawca opracuje w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru robót budowlanych szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy robót dla realizowanego zadania i przedłoży go Zamawiającemu w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
10. Złom pochodzący z rozbiórek będzie stanowić własność Zamawiającego. Inne materiały pochodzące z rozbiórek, które można w jakikolwiek sposób odzyskać, wykorzystać lub zbyć stanowić będą własność Zamawiającego i od jego decyzji zależy, czy te materiały zatrzyma. Wykonawca zobowiązany będzie do przechowywania tych materiałów i w razie dyspozycji o niezatrzymywaniu ich przez Zamawiającego do ich wywiezienia i utylizacji na własny koszt.
11. Zamawiający wymaga, aby odpady powstałe w wyniku realizacji robót były przetransportowane i zmagazynowane w miejscu unieszkodliwiania odpadów. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów.
12. W przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale podwykonawców, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a - 143d ustawy Prawo zamówień publicznych.
13. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy:
1) obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego,
2) wykonywanie pozostałych prac budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót
przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia.
14. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia przez Wykonawcę umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców należnych im za wykonane roboty za uprzednim wyrażeniem zgody na zawarcie takiej umowy przez Zamawiającego.
15. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.
16. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
17. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
18. Zamawiający informuje, że jeżeli powierzenie wykonania części zamówienia na roboty budowlane podwykonawcy nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający informuje, że powyższe zasady nie będą miały zastosowania wobec dalszych podwykonawców.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Łączności 1
Elbląg 82-300
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina - Miasto Elbląg
Łączności 1
Elbląg 82-300
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się