„Odbiór odpadów komunalnych w I półroczu 2021 roku od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Leżajska”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest odbiór z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Leżajska odpadów komunalnych i ich transport do odpowiednich instalacji w I półroczu 2021 roku. Zmieszane odpady komunalne przekazywane będą do komunalnej instalacji przetwarzania odpadów w Sigiełkach zaś selektywnie zebrane odpady do uprawnionych odbiorców odpadów, w sposób zapewniający osiągnięcie wyznaczonych przepisami prawa poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1) odbiór zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Leżajska,

2) transport i przekazanie odebranych odpadów zmieszanych do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostowania m. Sigiełki, 37-418 Krzeszów – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Krzeszów, ul. Biłgorajska 16, 37-418 Krzeszów,

3) transport i przekazanie odebranych odpadów ulegających biodegradacji do instalacji odpadów zielonych oraz innych bioodpadów tj. do Kompostowni osadów i biokomponentów KOMWITA ul. Siedlanka Boczna 2, 37-300 Leżajsk,

4) odbiór od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych segregowanych (zbieranych w sposób selektywny) ich transport oraz przekazanie do uprawnionej instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami,

5) wszystkie pojazdy odbierające i transportujące odpady muszą spełniać co najmniej normy emisji spalin EURO 4 wg Europejskiego standardu emisji spalin,

6) dostawa pojemników oraz worków na odpady komunalne właścicielom nieruchomości oraz utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.

Zamawiający posiada podpisane porozumienie Nr OR.031.3.2016 z dnia 11 maja 2016 r. (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2016 roku poz. 1609) z gminą Krzeszów w zakresie przetwarzania i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta Leżajska. Posiada także umowy z właściwymi instalacjami komunalnymi na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych i poniesie koszty ich zagospodarowania.

Zagospodarowanie i przekazanie segregowanych odpadów komunalnych (zbieranych w sposób selektywny) do uprawnionej instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów odbywa się na koszt Wykonawcy.

Zamówieniem objęte są nieruchomości zamieszkałe.
Usługa musi być prowadzona, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leżajska - Uchwała Nr XIX/114/20 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 16 marca 2020 roku ze zmianą dokonaną Uchwałą Nr XXVIII/164/20 z dnia 19 października 2020 roku oraz Uchwałą XIX/115/20 z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę ze zmianą dokonaną Uchwałą Nr XXVIII/165/20 z dnia 19 października 2020 roku

1.1 Dane charakteryzujące zamówienie.
Miasto Leżajsk posiada powierzchnię 21 km2, liczy 2288 nieruchomości na stałe zamieszkałych, z czego w zabudowie jednorodzinnej znajduje się 2242 budynków a w budownictwie wielorodzinnym – 46 bloków.
Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku istnieje obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki następujących rodzajów odpadów:
– papieru i makulatury, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, szkła bezbarwnego i kolorowego, popiołu, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów biodegradowalnych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, przeterminowanych leków i chemikaliów oraz pozostałych zmieszanych odpadów komunalnych.

1.2. Odbiór odpadów z nieruchomości obejmujących zabudowę wielorodzinną
Na terenie zabudowy wielorodzinnej obowiązywać będzie system odbioru odpadów w pojemnikach o pojemności minimum 1100 litrów. Ilość posesji do obsługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów wynosi 46 budynków wielorodzinnych. Wykonawca na czas realizacji zadania wyposaży posesje w następujące pojemniki:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
odpady komunalne zbierane będą do pojemników ustawionych w miejscach ustalonych z zarządcą budynku. Obecnie na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku (z siedzibą ul. Kołłątaja 1B, 37-300 Leżajsk) znajduje się 13 zamykanych wiat śmietnikowych z przeznaczeniem na 41 szt. pojemników 1100 litrowych oraz trzy wiaty dla wspólnot zarządzanych przez MZK Sp. z o.o. w Leżajsku: jedna - z przeznaczeniem na 5 pojemników 1100 l, druga na 7 pojemników 1100 litrów, trzecia na 6 pojemników 1100 litrów. Planowane jest ustawienie wiaty na pojemniki przy bloku Mickiewicza 63A. Kluczyki do nich zostaną udostępnione firmie odbierającej odpady przez Spółdzielnię oraz zarządców wspólnot przed rozpoczęciem odbioru odpadów. Obowiązkiem Wykonawcy jest zamykanie wiat po odbiorze odpadów i wprowadzenie opróżnionych pojemników do wiat. W zakresie pozostałych zarządców przy nieruchomościach wielorodzinnych pojemniki o tej pojemności nie są zamykane. Pojemniki o pojemności min. 1100 litrów zapewnia Wykonawca na własny koszt w ilości minimum 60 sztuk. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych przez Wykonawcę – dwa razy w tygodniu,
2) selektywnie zbierane odpady komunalne:
zbierane będą do pojemników ustawionych w miejscach ustalonych z zarządcą budynku. Pojemniki zapewnia Wykonawca na własny koszt w ilości minimum 23 sztuki na każdą frakcję odpadów (papier, szkło, tworzywa sztuczne) o pojemności minimalnej 1100 litrów. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych przez Wykonawcę w terminach - sukcesywnie w miarę napełniania pojemników nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz odpadów biodegradowalnych odbywał się będzie z przeznaczonych do tego miejsc lub po indywidualnym ustaleniu z zarządcą budynku. Ustala się częstotliwość odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego , odpadów wielkogabarytowych dwa razy w roku w terminie określonym przez Wykonawcę.
1.3 Odbiór odpadów z nieruchomości obejmujących zabudowę jednorodzinną
Przy odbiorze odpadów obowiązywać będzie system workowo- pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. Szacunkowa ilość posesji do obsługi w zakresie odbioru odpadów wynosi 2242. Wykonawca zobowiązany jest na czas realizacji zadania wyposażyć posesje w pojemniki i worki:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach o pojemności 120 litrów (lub pojemniki mniejsze zgodnie z wymaganiami regulaminu). Pojemniki w ilości ok. 2242 szt. zapewni Wykonawca na własny koszt. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych przez Wykonawcę – jeden raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 31 października oraz jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 1 listopada do 31 marca,
2) selektywne zbieranie odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie workowym i pojemnikowym, w workach i pojemnikach o ustalonej kolorystyce tj.:
- żółtym przeznaczonym na tworzywa sztuczne, metale (puszki, złom) oraz odpady wielomateriałowe,
- zielonym na szkło białe i kolorowe,
- brązowym na odpady biodegradowalne,
- niebieskim na papier i makulaturę,
- szarym – na popiół,
Wykonawca zabezpieczy na czas zamówienia 6.726 szt. worków w kolorze żółtym, zielonym i niebieskim, 2.242 worków w kolorze szarym oraz 11.210 na odpady biodegradowalne na miesiąc. Jest to wielkość szacunkowa, w przypadku zmiany liczby gospodarstw domowych Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej ilości z zapotrzebowaniem ilości worków.
Charakterystyka worka do selektywnej zbiórki odpadów:
- materiał - folia polietylenowa o parametrach technicznych co najmniej jak LDPE przy grubości dla worków na szkło minimum 55 mikronów dla pozostałych najmniej 30 mikronów,
- pojemność - 120 dm3,
- nadruk jednostronny, kolor nadruku czarny, treść nadruku to jakiego rodzaju odpady należy w nich gromadzić, logo firmy odbierającej i numerem jej telefonu. Dostawę worków zapewni Wykonawca na własny koszt.
Ustala się częstotliwość odbioru przez Wykonawcę odpadów selektywnie zebranych takich jak:
- tworzywa sztuczne, papier i makulatura, plastik, metal, - jeden raz na miesiąc,
- popiół odbierany w okresie od 1 października do końca marca nie rzadziej niż raz w miesiącu,
- odpady biodegradowalne w okresie od 1 listopada do 31 marca jeden raz na miesiąc oraz w okresie od 1 kwietnia do 31 października jeden raz na dwa tygodnie.
Wykonawca odbierający odpady zobowiązany jest do pozostawienia odpowiedniej ilości worków na posesji, gdzie dokonywana jest segregacja odpadów, w dniu odebrania odpadów.
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą sprzed posesji dwa razy w roku w terminie ustalonym w harmonogramie odbioru odpadów.
1.4 Uregulowania wspólne dla wszystkich posesji

Wykonawca zapewni odbiór odpadów segregowanych z przynajmniej 10 ogólnodostępnych gniazd recyklingowych usytuowanych na terenie miasta Leżajska. Gniazdo recyklingowe to zestaw 3 pojemników do selektywnego zbierania: papieru i makulatury, tworzyw sztucznych wraz z metalami (puszka, złom i opakowania wielomateriałowe) oraz szkła białego i kolorowego.
Wykaz miejsc usytuowania gniazd recyklingowych dostarczy Wykonawcy Zamawiający.
Wykonawca zobowiązany jest także do zebrania odpadów leżących obok pojemników.

Odpady niebezpieczne:
1) leki przeterminowane oddane przez mieszkańców odbierane będą z wyznaczonych aptek na terenie Leżajska – (minimum 2 apteki). Wykaz aptek zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego. Pojemniki na przeterminowane leki dostarczy Wykonawca.
2) zużyte baterie odbierane będą w punktach stacjonarnych. Wykaz punktów zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego. Pojemniki na zużyte baterie dostarczy Wykonawca w ilości 15 sztuk.
Odbiór odpadów niebezpiecznych odbywał się będzie w miarę napełnienia pojemników.

W zakresie odbierania z nieruchomości odpadów biodegradowalnych obowiązuje limit odbieranych jednorazowo tych odpadów, w ilości pięciu worków o pojemności 120 litrów. Odpady ponad ten limit mogą być odbierane przez firmę od właściciela nieruchomości za dodatkową opłatą.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia pojemnika na gruz budowlany i odbioru tego odpadu, jeżeli mieszkaniec danej posesji zgłosi konieczność ich odbioru z posesji w uzgodnionym wspólnie terminie za dodatkową opłatą od Właściciela nieruchomości dotyczącą wynajęcia kontenera i przewozu gruzu.

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych podmioty biorące udział postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązane są do ich przestrzegania. W szczególności Zamawiający będący operatorem przetwarzania danych osobowych Wykonawcy, Podwykonawców, czy podmiotów udostępniających zasoby - przekazuje im dotyczące informacje zawarte w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. Klauzula ta jest dostępna jest również na stronie internetowej zamawiającego pod adresem URL:
http://lezajsk.um.bipgmina.pl/wiadomosci/11368/wiadomosc/423268/klauzula_informacyjna_dot_przetwarzania_danych_osobowych_na_pods
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania oraz do zapewnienia przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych przez ewentualnych Podwykonawców, czy przez podmioty udostępniające zasoby w przypadku powołania się na nie przez Wykonawcę.

3. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a uPzp Zamawiający wymaga - zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.)
- osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: czynności bezpośrednio związane z odbiorem odpadów z nieruchomości (tj. kierowcy pojazdów i czynności pracowników obsługujących pojazdy służące do odbioru i transportu odpadów).
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie - nie krótszym niż 3 dni - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika/pracowników na podstawie umowy o pracę
- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i wymiaru etatu oraz zakres obowiązków pracownika.

Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 13:00


» Lokalizacja

Rynek 1
Leżajsk 37-300
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Miasto Leżajsk
Rynek 1
Leżajsk 37-300
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się