Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański w 2021 roku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański w 2021 roku.

1. Zakres zamówienia:

1) bieżące zapewnienie utrzymania czystości i oczyszczanie (letnie – mechaniczne i ręczne sprzątanie i zamiatanie, w tym min. 1 raz w miesiącu oczyszczanie na mokro, usuwanie wszelkich zanieczyszczeń, zbieranie zmiotek, odchwaszczanie, usuwanie przerastającej roślinności oraz zimowe – odśnieżanie, zwalczanie śliskości i gołoledzi poprzez posypywanie piaskiem lub stosowanie materiałów uszorstniających zgodnie z obowiązującymi przepisami, wywożenie nadmiaru śniegu na wskazanie Zamawiającego) ulic wraz z miejscami postojowymi, chodników, ścieżek rowerowych, mostów, kładek, parkingów i wiat przystankowych, w tym:
­ oczyszczanie ulic wraz z miejscami postojowymi – 138.554 m2,
­ oczyszczanie chodników wraz ze ścieżkami rowerowymi wzdłuż chodników – 40.636,42 m2,
­ oczyszczanie ścieżek rowerowych – 1) Tuja – od cmentarza komunalnego do miejscowości Tuja – 8.834 m2; 2) Żelichowo – od ul. Portowej do granicy z gminą Stegna, z pominięciem mostu – 7.800 m2 ,
­ oczyszczanie mostów i kładek w mieście wraz z balustradami – 5 szt. – 2 mosty, 3 kładki (balustrady należy oczyszczać na bieżąco z wszelkich zanieczyszczeń, z częstotliwością min. 1 raz w tygodniu; usuwanie plakatów, reklam itp. na zgłoszenie Zamawiającego)
­ oczyszczanie parkingów gminnych – 7.054 m2,
­ oczyszczanie ciągów pieszych w parkach – 6.780,43 m2,
­ oczyszczanie zieleńców w obrębie całego pasa drogowego oraz w rejonie sprzątania
w miesiącach: I, II, III i XII,
­ oczyszczanie ciągów pieszych wewnątrzosiedlowych (przy ulicach: Sienkiewicza,
3 Maja, Konopnickiej, Reja),
­ utrzymanie w czystości 6 placów zabaw na terenie Nowego Dworu Gdańskiego (przy Starostwie ul. Sikorskiego, przy bulwarze wzdłuż rzeki Tuga, w parku przy ul. Warszawskiej, osiedlu przy ul. Konopnickiej oraz Sienkiewicza, ul. Obrońców Westerplatte -przy osiedlu „MYTYCH”),
­ usuwanie mechaniczne lub chemiczne zarastającej roślinności z chodników, likwidacja odrostów traw i chwastów w strefie przykrawężnikowej,
­ bieżące zbieranie i pozbywanie się zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przylegających do chodników,
­ likwidacja skutków zdarzeń losowych obejmujące usuwanie z jezdni i chodników zanieczyszczeń stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego bądź pieszych,
­ niezależnie od zakresu terminu i częstotliwości wykonywanych usług określonych
w dokumentacji przetargowej oraz umowie, Wykonawca obowiązany jest do wykonania niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem czystości na zgłoszenie Zamawiającego, w ilości nie większej niż 6 zdarzeń w okresie trwania umowy (przez zapis „wykonania niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem czystości” Zamawiający rozumie podjęcie działań zmierzających do oczyszczenia (ręcznego bądź mechanicznego) wskazanego przez Zamawiającego terenu np. dodatkowe oczyszczenie wskazanej ulicy czy chodnika z wszelkich zanieczyszczeń,
­ zbieranie z terenu miasta i gminy zwłok zwierząt lub ich części i ich utylizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami, w dniu zgłoszenia,
­ oczyszczanie wiat przystankowych oraz terenów do nich przyległych – 76 szt. oraz zatok przystankowych bez wiat – 22 szt. w tym: opróżnianie pojemników na odpady, usuwanie chwastów, śmieci i innych zanieczyszczeń – min. 1 raz w miesiącu oraz oczyszczanie ścian wiat wraz z siedziskiem, usuwanie plakatów – min. 1 raz do roku,
­ dodatkowe bieżące oczyszczanie i odśnieżanie dróg i chodników gminnych na zgłoszenie i wg wskazań Zamawiającego – 15 km,
­ bieżące utrzymanie w czystości miejsc pamięci – pomniki – 5 szt.,
­ bieżące oczyszczanie fontann – 3 szt.,
­ zimowe bieżące utrzymanie (odśnieżanie, zwalczanie śliskości i gołoledzi poprzez posypywanie piaskiem lub stosowanie materiałów uszorstniających) terenu gminnego – plac przed i wokół nieruchomości ul. Plac Wolności 1 (budynek Cech Rzemiosł Różnych) – 782 m2,
­ bieżące utrzymanie w czystości wiaty rowerowej, zlokalizowanej przy ul. Morskiej (w okolicy PKS),
­ bieżące utrzymanie w czystości 3 „podwórek” (lokalizacja/powierzchnie utwardzone:
1) Miłosza – 32 m2; 2) Wejhera – 40 m2; 3) Plac Wolności 4 – 596 m2,
­ utrzymanie w czystości bulwaru wzdłuż rzeki Tuga – ciągi pieszo-rowerowe wraz z przystaniami kajakowymi, biegnące od kładki na ul. 3 Maja/Wejhera wzdłuż rzeki wraz z placem na zapleczu ŻOK – 3.283 m2
­ utrzymanie w czystości placów utwardzonych w obrębie wiat rekreacyjnych wraz z ławami, stołami na przystaniach kajakowych oraz opróżnianie koszy – przystań kajakowa w Żelichowie, przystań kajakowa w Kępkach – min. 1 raz na 2 tygodnie;
­ utrzymanie w czystości dwóch miejsc postojowych dla rowerów: 1) ul. Portowa w Nowym Dworze Gdańskim – 200 m² powierzchni utwardzonej + trawiastej, 2) Solnica – 146 m² powierzchni utwardzonej + trawiastej; sprzątanie terenu wraz z utrzymaniem czystości we wiatach, opróżnianie koszy – min. 1 raz na 2 tygodnie;
­ utrzymanie w czystości ławek miejskich – oczyszczanie z wszelkich zanieczyszczeń, mycie siedzisk, oparć – min. 1 raz w tygodniu;

Przez „wszelkie zanieczyszczenia” Zamawiający rozumie m.in. błoto, piasek, kamienie, muł, gruz betonowy, żwir, niedopałki papierosów, połamane drzewa, gałęzie, liście, zwierzęce odchody, wszelkiego rodzaju opakowania, papier, szkło, butelki, worki, folie, resztki pokarmów, porzucone lub zgubione ładunki, elementy pojazdów oraz inne zanieczyszczenia powstające w wyniku ruchu pieszego
i kołowego lub z innych przyczyn. Przez oczyszczanie na mokro Zamawiający rozumie polewanie, zraszanie wodą z jednoczesnym zamiataniem nawierzchni ulic chodników i parkingów.
Wszelkie zgłoszenia telefoniczne Zamawiającego składane będą w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, tj.: poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 7:30 – 15:30, środa w godz. 7:30 – 16:30, piątek 7:30 – 14:30.

2) bieżące (codzienne) opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta w rejonie sprzątania – 160 szt. oraz bieżące wykonywanie przeglądu wszystkich koszy i ich naprawa, a w przypadku ich przemieszczenia lub zdarzeń losowych ponowne ich ustawienie w miejsca pierwotne (przez naprawę należy rozumieć takie zabiegi naprawcze w tym lakierowanie lub malowanie, których wartość nie przekracza 30% wartości nowego kosza (przy czym za szacunkową wartość kosza przyjmuje się kwotę 300 zł brutto), w zakres napraw nie wchodzą brakujące wkłady do pojemników); mycie i dezynfekcja koszy ulicznych minimum 1 raz w ciągu trwania umowy;

3) dekoracja (montaż i demontaż) miasta flagami przed świętami narodowymi: 1-3 maja, 11 listopada i lokalnymi: Dni Nowego Dworu Gdańskiego (flagi zapewni Zamawiający) oraz dekoracja świąteczna miasta (elementy dekoracyjne zapewni Zamawiający);

4) utrzymywanie całodobowego dyżuru w okresie zimowym, a w jego ramach:
­ prowadzenie kontroli stanu nawierzchni jezdni i chodników pod względem drożności komunikacyjnej,
­ odśnieżanie ulic, chodników, placów, parkingów i mostów, zwalczanie śliskości - odbywać się będzie na bieżąco w miarę potrzeb, bez względu na kategorię zaszeregowania,
­ utrzymanie czystości ulic, chodników, placów, parkingów i mostów w okresie bezśnieżnym,
­ utrzymywanie kontaktu z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej w celu kontrolowania i przyjmowania prognoz meteorologicznych dla gminy Nowy Dwór Gdański,
­ utrzymywanie w całym okresie umownym gotowości pracowników i oferowanego sprzętu,
­ uzgodnienie z Zamawiającym terminu przystąpienia do pozimowego oczyszczania jezdni i chodników;

5) utrzymanie oznakowania pionowego ulic poprzez:
­ zakup i wymianę zniszczonego słupka znaku drogowego z rury stalowej ocynkowanej Ø50 – w ilości 15 szt.,
­ zakup, demontaż starej i montaż nowej tarczy znaku drogowego (średniej wielkości) –
w ilości 15 szt.,
­ bieżące kontrolowanie oraz regulacja właściwego ustawienia znaków oraz barier drogowych w obrębie pasa drogowego,
­ bieżące utrzymanie w czystości wszystkich znaków drogowych;

6) bieżące, całoroczne udrażnianie kratek kanalizacji deszczowej w mieście w tym z zalegających liści;

7) bieżąca eksploatacja całodobowej toalety publicznej przy ul. Wejhera w Nowym Dworze Gdańskim, w tym:
­ utrzymanie toalety publicznej w należytym stanie technicznym, sanitarnym
i estetycznym (mycie i dezynfekcja podłogi, ścian, urządzeń sanitarnych, udrażnianie urządzeń sanitarnych itp.), zewnętrznych ścian toalety publicznej oraz chodnika i terenu wokół toalety,
­ sprzątanie winno odbywać się co najmniej dwa razy dziennie (w godzinach: 7.00-9.00
i 14.00-15.00) 6 razy w tygodniu (w tym 1 raz w sobotę w godzinach popołudniowych tj. 14.00-15.00 bądź w niedzielę w godzinach porannych tj. 8.00-9.00),
­ wykonana usługa musi być odnotowana w prowadzonej przez Wykonawcę książce czystości z podaniem daty i godziny zakresu sprzątania oraz podpisu osoby wykonującej usługę,
­ wymiana uszkodzonych lub zniszczonych elementów osprzętu (np. spłuczki, umywalki, baterii umywalkowej, osprzęt elektryczny) koszty zakupu osprzętu zwracane będą Wykonawcy na podstawie odrębnego zlecenia (w wyniku zgłoszenia uszkodzenia osprzętu i potwierdzenia przez Zamawiającego konieczności dokonania wymiany uszkodzonych lub zniszczonych elementów osprzętu, po akceptacji przedstawionej oferty cenowej Wykonawcy na powyższe, Wykonawca zobowiązany będzie do zakupu i wymiany określonego osprzętu w terminie 7 dni, na podstawie odrębnego zlecenia; koszty będą zwracane Wykonawcy w terminie 14 dni od przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury po wykonaniu usługi wymiany, określonej w zleceniu),
­ Wykonawca nie odpowiada za skutki ataków wandalizmu, jednakże Zamawiający będzie wymagał wykonania usługi sprzątania po aktach wandalizmu obejmujące m.in. zmywanie napisów na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych, usunięcie zniszczonych elementów,
­ wykonywanie drobnych, bieżących napraw (jak np. zakup i wymiana uszkodzonej deski sedesowej, zakup i wymiana żarówki, zakup i wymiana uszczelki, zakup i montaż dozowników, usuwanie zatorów na wewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej, itp.) powstałych na skutek bieżącej eksploatacji lub zniszczeń, do łącznej kwoty 1.500,00 zł brutto w okresie trwania umowy,
­ świadczenie usług w sposób zaspakajający w pełni potrzeby sanitarne i estetyczne korzystających z toalety, a w szczególności zapewnienie dostatecznej ilości środków czystości niezbędnych do wykonania usługi, papieru toaletowego (około 10 dużych rolek/m-c), ręczników papierowych (około 12 dużych rolek/m-c), mydła w płynie (około 0,7 litra/m-c), środków zapachowych (odświeżacze powietrza – 2 szt./tydzień, kostek zapachowo-dezynfekujących w muszli klozetowej oraz pisuarze – około 2 sztuki/m-c), worków do kosza na odpady, na koszt własny Wykonawcy,
­ środki czystości (papier, mydło, ręczniki papierowe) winny być odpowiednio dostosowane do zamontowanych w toalecie publicznej akcesorii – podajników na papier, mydło i ręczniki (firmy TORK), zamawiający dopuszcza stosowanie odpowiednich zamienników,
­ bieżące likwidowanie wszelkich napisów na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych obiektu,
­ zapewnienie wykonywania usługi przez osoby spełniające wymogi określone przepisami w tym zakresie,
­ niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu usterek i niesprawności urządzeń i instalacji,
­ Wykonawcę obciążać będą ewentualne mandaty i grzywny za niewłaściwe utrzymanie toalety publicznej nakładane przez organy kontrolujące np. Sanepid,
­ koszty zużycia energii, wody i odprowadzenia ścieków pozostają po stronie Zamawiającego,
­ Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości wykonywanych usług oraz wglądu w prowadzoną książkę czystości;

8) codzienna obsługa czasowej toalety przenośnej typu TOI TOI zlokalizowanej przy placu zabaw przy ul. Sikorskiego (przy Starostwie Powiatowym) obejmująca: utrzymanie kabiny w czystości sanitarnej m.in. utrzymanie w czystości deski, ścian i podłogi, zamiatanie, sprzątanie zabrudzeń ekskrementami, uzupełnianie papieru toaletowego w kabinie – w okresie VI-IX, (kabinę typu TOI TOI zapewnia Zamawiający);

9) utrzymanie w czystości targowiska miejskiego (róg ul. Gdańskiej i Rynek w Nowym Dworze Gdańskim) – codzienne zbieranie odpadów z terenu targowiska, zamiatanie głównych alejek targowiska jeden raz w miesiącu, odśnieżanie wg potrzeb terenu targowiska w okresie zimowym wraz z posypaniem piaskiem, podstawienie i opróżnianie jeden raz w tygodniu pojemnika na odpady o poj. 120 litrów, codzienne utrzymanie w czystości toalety typu TOI TOI (utrzymanie kabiny w czystości sanitarnej m.in. utrzymanie w czystości deski, ścian i podłogi, zamiatanie, sprzątanie zabrudzeń ekskrementami, uzupełnianie papieru toaletowego w kabinie) – kabinę zapewnia Zamawiający;

10) instalacja oprogramowania do monitorowania pługopiaskarek oraz zamiatarek na dwóch stanowiskach komputerowych oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający wymaga aby Wykonawca umożliwił Zamawiającemu na czas trwania umowy śledzenie tras przejazdu pojazdów w siedzibie Zamawiającego w systemie informatycznym, umożliwiające bieżącą kontrolę pracy sprzętu wykorzystywanego przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy z odwzorowaniem wizyjnym na aktualnych mapach cyfrowych, obejmujących następujące informacje: bieżące określenie pozycji pojazdów, odwzorowanie aktualnie pozycji i przebytej trasy przez pojazd, odtwarzanie i analizy historii pracy sprzętu. Oprogramowanie stanowić będzie własność Wykonawcy i wszelkie koszty związane z jego utrzymaniem, licencją, dostępem do monitorowania pozostają po stronie Wykonawcy.

2. Wszelkie czynności Wykonawca powinien wykonywać rzetelnie, stosownie do pory roku i warunków atmosferycznych, bez dodatkowych dyspozycji ze strony Zamawiającego, a zebrane odpady w ramach wykonywanej usługi winny być przekazane do utylizacji na koszt Wykonawcy.
3. Opis przedmiotu zamówienia stanowi również załącznik nr 8,9,10 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2020 | 13:00


» Lokalizacja

ul. Wejhera 3
Nowy Dwór Gdański 82-100
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Gmina Nowy Dwór Gdański
ul. Wejhera 3
Nowy Dwór Gdański 82-100
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się