Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w 2021 r.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Dostawy oleju napędowego do silników diesla właściwego dla pory roku (letni, przejściowy, zimowy).W okresie od 16 listopada do ostatniego dnia lutego należy dostarczać olej napędowy odporny
na ujemne temperatury tj. - 20ºC i niższe. W zależności od swoich bieżących potrzeb, Zamawiający w trakcie trwania umowy (przez okres 12 miesięcy) będzie składał Wykonawcy jednostkowe zamówienia na dostawę oleju napędowego. Dostawy przedmiotu zamówienia będą realizowane autocysterną wyposażoną w zalegalizowany licznik paliwa do zbiornika na olej napędowy o pojemności 5.000 l, będący własnością Zamawiającego – w szacunkowej ilości – 140 000 litrów w całym okresie realizacji umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej lub większej ilości, co nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktycznie dostarczonej ilości paliwa. Miejscem dostawy oleju napędowego będzie Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. w gminie Chojnice. Realizacja każdej dostawy będzie odbywać się w ciągu maksymalnie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia (bez wliczania sobót, niedziel oraz świąt). Dostarczone przez Wykonawcę paliwo musi spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2020 r., poz. 727). Rozliczenie następuje po wystawieniu faktury VAT. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT będzie zatankowany olej napędowy w litrach do zbiornika znajdującego się na terenie siedziby Zamawiającego z ceną z dnia dostawy do zbiornika.
2) Miejsce dostaw: Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o., Nowy Dwór 35, 89 – 620 Chojnice, gmina Chojnice, woj. pomorskie;
3) Transport zapewnia Wykonawca na własny koszt.
4) Sposób ustalenia ceny sprzedaży:
a) Wykonawca zobowiązuje się w okresie realizacji zamówienia stosować dla Zamawiającego cenę oleju napędowego netto, wynikającą z ogłaszanej na stronie internetowej LOTOS ceny hurtowej oleju napędowego (http://www.lotos.pl/144/poznaj_lotos/dla_biznesu/hurtowe_ceny_paliw w zakładce - Poznaj LOTOS - hurtowe ceny paliw – olej napędowy EURODIESEL) aktualnej na dzień dostawy, z zastosowaniem korekty cenowej (upustu lub marży) określonej w ofercie Wykonawcy.
b) Określona w ofercie korekta ceny oleju napędowego (upust lub marża) nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy
c) Zaoferowane ceny zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym dostawy do Zamawiającego.
d) Wynagrodzenie Wykonawcy będzie następowało na podstawie rzeczywiście zakupionychprzez Zamawiającego ilości oleju napędowego za cenę obliczoną wg pkt 4) ppkt a)
e) Stosowanie ceny oleju napędowego netto, wynikającej z ogłaszanej na stronie internetowej LOTOS ceny hurtowej oleju napędowego służy wyłącznie w celu ustalenia ceny sprzedaży.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Nowy Dwór 35
Chojnice 89-620
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.
Nowy Dwór 35
Chojnice 89-620
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się