„Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy Jarocin”.

» Opis zapytania

. Przedmiot zamówienia:
„Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych
z terenu Gminy Jarocin”.
3.2. Opis Przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Jarocin. Zakres zamówienia dotyczy wszystkich nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Jarocin.
Wykonawca będzie zobowiązany odbierać odpady również z nowych nieruchomości, które powstaną w okresie trwania umowy.
Kod CPV:
90500000-2 –usługi związane z odpadami komunalnymi
90511000-2 –usługi wywozu odpadów
90511300-5 –usługi zbierania śmieci
90512000-9 –usługi transportu odpadów
90513100-7 –usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000-2 –usługi gospodarki odpadami
3.2.1.Odpady będą odbierane z terenu gminy Jarocin, liczącej na dzień 09.11.2020r.ok. 5444 mieszkańców, na terenie 10 sołectw: Jarocin, Majdan Golczański, Golce, Mostki, Domostawa, Szwedy, Katy, Kutyły, Zdziary, Szyperki. Liczba osób zamieszkałych stale na dzień 10.11.2020r.wg.złożonych deklaracji: 3702 mieszkańców.
Liczba złożonych deklaracji na dzień 10.11.2020r.to 1257 mieszkańców.

3.2.2 Zakres zamówienia obejmuje odbiór i transport:

Rodzaje i ilości odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u
na terenie Gminy Jarocin w 2019 roku.


Kod odpadu

Nazwa odpadu
Masa odebranych odpadów komunalnych[Mg]
200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 237,51
160103 Zużyte opony 8,2200
200136 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 6,0400
200102 Szkło 89,9900
200307 Odpady wielkogabarytowe 32,8800
200199 Inne nie wymienione frakcje 73,4200
170101 Odpady z betonu oraz gruz 1,8200
200101 Papier i tektura 8,7600
170103 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 0,1000

(informacja sporządzona na bazie sprawozdań przekazanych przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne na terenie gminy Jarocin)
UWAGA:
Podane wyżej ilości odpadów należy traktować, jako orientacyjne. Dane opracowane zostały na podstawie sprawozdań przekazanych przez podmioty odbierające odpady
z terenu gminy Jarocin w roku 2019. Ilość wytworzonych na terenie gminy Jarocin odpadów nie jest zależna od Zamawiającego. Ilości mogą ulegać zmianie. Wykonawca jest obowiązany przy sporządzeniu oferty na własne ryzyko do oszacowania ilości odbieranych odpadów komunalnych z uwzględnieniem zmian, które mogą się pojawić
w trakcie obowiązywania umowy.
3.2.3.Worki do gromadzenia odpadów komunalnych posiadać będą następujące kolory :
a)kolor niebieski na papier i tektura, odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;
b)kolor żółty na tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe;
c)kolor zielony na szkło białe i kolorowe;
d)kolor brązowy na odpady biodegradowalne;
e)kolor czarny na odpady pozostałe po segregacji i niesegregowane (zmieszane).
Wymagana częstotliwość wywozu odpadów:
1)niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne –1 raz na dwa tygodnie od kwietnia do października oraz 1 raz w miesiącu od listopada do marca wg harmonogramu,
2)papier i tektura, opakowania z papieru i tektury -1 raz w miesiącu wg harmonogramu,
3)szkło, opakowania ze szkła -1 raz w miesiącu wg harmonogramu,
4)metale, opakowania z metali, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe -1 raz w miesiącu wg harmonogramu,
5)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny -1 raz w roku. Termin zbiórki musi być zawarty
w harmonogramie odbioru odpadów,
6)odpady wielkogabarytowe i zużyte opony -1 raz w roku. Termin zbiórki musi być zawarty
w harmonogramie odbioru odpadów,
7)zużyte baterie i akumulatory, które będą zbierane w wyznaczonym punkcie przez Zamawiającego (PSZOK). Wykonawca wyposaży Zamawiającego w 2 pojemniki na zużyte baterie. Odebranie odpadów będzie następowało w zależności od zapełnienia pojemników po zgłoszeniu (tel., e-mail lub fax) potrzeby odbioru przez Zamawiającego. Odbiór do dwóch dni od zgłoszenia.
8) odpady budowlane i rozbiórkowe, gruz będą zabierane z PSZOK
9) zimny popiół zabierane z PSZOK
Wykonawca nie może w trakcie odbioru i transportu mieszać odpadów gromadzonych selektywnie z odpadami zmieszanymi.

3.2.4. Worki na odpady segregowane i zmieszane z folii polietylenowej o grubości min.0,06mm i pojemności 120 l, dostarczy właścicielom nieruchomości Wykonawca jeszcze przed rozpoczęciem odbioru i transportu odpadów komunalnych w ilości koniecznej do zebrania segregowanych odpadów. Szczegółowy wykaz zawierający dane nieruchomości Zamawiający dostarczy Wykonawcy po podpisaniu umowy. Worki do selektywnej zbiorki powinny być odpowiednio opisane. Odbierając odpady segregowane wykonawca zobowiązany jest pozostawić właścicielowi taką ilość worków danego koloru jaką zabrał („WOREK ZA WOREK”).
Wykonawca wyposaży w pojemniki Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
3pojemniki 1100l na odpady: szkło, papier, plastik i metal oraz odpady wielomateriałowe oraz 1 pojemnik KP7 na gruz i odpady budowlane.
3.2.5. Odpady należy transportować wyłącznie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w miejscowości Sigiełki. W zakres zamówienia wchodzi także porządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów w przypadku jego zanieczyszczenia.
3.2.6.Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłową zbiórkę i transport odebranych odpadów zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno-prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
Komunalnych.
3.2.7.Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników wynikłe z winy Wykonawcy, ich naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego należy do Wykonawcy.
3.2.8.Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich wymagań wynikających
z ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach.
3.2.9.Odbiór odpadów segregowanych może być realizowany jednym
wyspecjalizowanym pojazdem nie dokonując mieszania frakcji odpadów selektywnie zebranych w poszczególnych kolorach worków.
3.2.10. Odbiór i transport odpadów winien odbywać się w dniu zbiórki odpadów w godzinach przyjmowania odpadów przez z RIPOK w Sigiełkach.
3.2.11.W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamkniecie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą i może polegać
w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości, oraz innych terminów ich odbioru. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
3.2.12.Wykonawca zobowiązany jest do spełniania przez cały okres wykonywania usługi wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, dotyczących odbierania odpadów komunalnych.
3.2.13. Wykonawca w okresie I kwartału 2021r. Przeprowadzi na terenie gminy kampanię edukacyjną polegającą na przygotowaniu i rozprowadzeniu wśród mieszkańców, ulotek informacyjnych o sposobie prawidłowego Segregowania odpadów.
3.2.14. Do obowiązków Wykonawcy należy kontrolowanie właścicieli nieruchomości pod kątem wypełniania obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także zdeklarowanego posiadania kompostownika co wiąże się z zakazem wystawiania bioodpadów w czasie zbiórki oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o przypadkach niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości ww. obowiązków. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację (np. oświadczenie, protokół lub notatkę służbową oraz dokumentację fotograficzną) umożliwiającą identyfikację nieruchomości. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości
i w jakim dniu doszło do ustalenia ww. zdarzenia. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązku segregacji przez właściciela nieruchomości, Wykonawca odbierający odpady ma obowiązek odebrać je jako odpady zmieszane.
3.2.15.Wykonawca będzie prowadził i przedkładał Zamawiającemu dokumentację z realizacji przedmiotu zamówienia, tj.:
a)Karty przekazania odpadów do RIPOK w Sigiełkach, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami;
b) sprawozdanie zgodne z art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
c)Wykonawca będzie dostarczał zamawiającemu informację o ilości zebranych odpadów
i ilości przekazanych worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz procentowej ilości przeprowadzonych kontroli w gospodarstwach selektywnie zbierających odpady:
w terminie do 20 dnia miesiąca po miesiącu w którym nastąpił odbiór,
3.2.16. Ponadto pojazdy powinny być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych. Pojazdy powinny spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122). Wykonawca będzie zobowiązany zainstalować na wskazanym mu stanowisku komputerowym, będącym własnością Zamawiającego legalne oprogramowanie umożliwiające bieżącą kontrolę pracy sprzętu wykorzystywanego przez Wykonawcę w terminie 14 dni od podpisania umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2020 | 11:00


» Lokalizacja


Jarocin 37-405
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Jarocin

Jarocin 37-405
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się