Długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 3 800 000,00 złotych dla Gminy Bieliny

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia: udzielenie Gminie Bieliny kredytu długoterminowego na łączną kwotę 3 800 000,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów
2. Przewidywany termin spłaty kredytu: 31 grudzień 2040 rok.
3. Kredyt spłacany będzie w ratach miesięcznych płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca. W przypadku, gdy data spłaty przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin spłaty uznaje się następny dzień roboczy po tym dniu.
4. Odsetki spłacane będą w ratach miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. W przypadku, gdy data spłaty przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin spłaty uznaje się następny dzień roboczy po tym dniu.
6. Zamawiający wymaga karencji w spłacie kredytu do dnia 30 stycznia 2022 r.
7. Zamawiający nie wymaga karencji w spłacie odsetek. Odsetki płatne będą począwszy od miesiąca, w którym nastąpi uruchomienie kredytu. Przy naliczaniu odsetek stosuje się kalendarz rzeczywisty
8. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy w terminie od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku. Kredyt uruchamiany będzie w dowolnych transzach na pisemny wniosek Kredytobiorcy.
9. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wielkości oprocentowania, na jakie gotów jest udzielić kredytu za okres od dnia 14.12.2020 r. do 31.12.2040 r. (sposób ustalenia stopy procentowej: stopa procentowa dla danego okresu odsetkowego będzie ustalana w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 1M, obowiązującą w dniu 05.11.2020 rok, powiększoną lub pomniejszoną o stałą marżę banku, niezmienną w całym okresie kredytowania).
10. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, takimi jak prowizja itp.
11. Wykonawca naliczał będzie odsetki od dnia przekazania kredytu na rachunek Zamawiającego.
12. Do wyliczenia odsetek należy przyjąć planowany termin uruchomienia kredytu w pełnej wysokości na dzień 14.12.2020 r., oprocentowanie kredytu według stawki WIBOR 1M na dzień 05.11.2020 r., kwota kredytu 3 800 000,00 złotych, zastosować kalendarz rzeczywisty.
13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych prowizji i opłat z tytułu:
- przedterminowej spłaty kredytu,
- zmiany warunków zawartej umowy.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub w części, ewentualna spłata nastąpi po zawiadomieniu Wykonawcy o planowanej przedterminowej spłacie z wyprzedzeniem 5 dni kalendarzowych.
15. W przypadku dokonania wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu Wykonawca dokona rekalkulacji odsetek za okres obrachunkowy, w którym nastąpiła spłata i poinformuje pisemnie Zamawiającego o wysokości odsetek za ten okres w ciągu 2 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego powiadomienia o wcześniejszej spłacie.
16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania lub wykorzystania tylko części kredytu, od którego nie zostaną naliczone odsetki.
17. Wykonawca przedstawi zestawienie niezbędnych dokumentów wymaganych od Zamawiającego do podpisania umowy.
18. Kredyt zaciągany jest na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, tj. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.
19. Na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.
20. Zamawiający nie posiada żadnych zaległości wobec ZUS i US


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Partyzantów 17
Bieliny 26-004
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi bankowe

» Dane nabywcy

Gmina Bieliny
ul. Partyzantów 17
Bieliny 26-004
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się