„Odwiercenie studni głębinowych w m. Ujazd, Sieroniowice i Zimna Wódka”

» Opis zapytania

Zamówienie obejmuje wykonanie kompletnych robót budowlanych związanych z odwierceniem studni głębinowych w miejscowości:
Ujazd dz nr 1510/1
Sieroniowice dz nr 541/1
Zimna Wódka dz nr 488

1. Zakres robót obejmuje:

A. Otwór studzienny nr 3 - Ujazd
Projektowana głębokość otworu wynosi 20,0 m.
Sposób wiercenia: świdrem rurowym i łyżka wiertnicza do rur Ø 20".
Wiercenie wykonane zostanie jedną kolumną rur:
 do głębokości 20,0 m w stalowych rurach osłonowych Ø 20”, które zostaną usunięte z otworu po zafiltrowaniu.
W otworze projektuje się zabudowanie filtra kolumnowego, szczelinowego. Konstrukcja otworu:
 rura nadfiltrowa PCV DN 350, o średnicy zewn. 400 mm i przelocie wewn. 365 mm, długości 11,0 m,
 filtr PCV szczelinowy DN 350, o średnicy zewn. 400 mm i przelocie wewn. 365 mm, długości 6,0 m,
 rura podfiltrowa PCV DN 350, o średnicy zewn. 400 mm i przelocie wewn. 365 mm, długości 3,0 m z denkiem.
Wokół filtra zostanie wykonana osypka żwirowa: 3,0-5,0 mm.
W otworze nie planuje się zamykania poziomów wodonośnych.
Wiercenie: świdrem rurowym i łyżka wiertnicza do rur Ø 20" do głębokości 20,0 m.

B. Otwór studzienny nr 3 - Sieroniowice
Projektowana głębokość otworu wynosi 75,0 m.
Sposób wiercenia:
 świder rurowym i łyżka wiertnicza do rur Ø 20",
 świder rurowym i łyżka wiertnicza do rur Ø 18",
 świder rurowym i łyżka wiertnicza do rur Ø 16",
Wiercenie wykonane zostanie trzema kolumnami rur:
 do głębokości 36,0 m w stalowej rurze osłonowej Ø 20”, na korku iłowym pozostawiona w otworze po zafitrowaniu,
 do głębokości 50,0 m w stalowej rurze osłonowej Ø 18”, usunięta z otworu po zafitrowaniu,
 do końca, do głębokości 75,0 m w stalowej rurze osłonowej Ø 16”, usunięta z otworu po zafitrowaniu.
W otworze projektuje się zabudowanie filtra kolumnowego, szczelinowego. Konstrukcja otworu:
 rura nadfiltrowa PCV DN 315, PN10 bar, długości 50,0 m, o średnicy zewn. 344 mm i przelocie wewn. 285 mm, z redukcją do rur DN 280, PN12.5, o średnicy zewn. 293 mm iprzelocie wewn. 250 mm,
 rura nadfiltrowa PCV DN 280, PN12,5 bar, długości 15,0 m, o średnicy zewn. 293 mm i przelocie wewn. 250 mm,
 filtr PCV szczelinowy PCV DN 280, PN12,5 bar, długości 7,0 m, o średnicy zewn. 293 mm i przelocie wewn. 250 mm,
 rura podfiltrowa PCV DN 280, PN12,5 bar, długości 3,0 m, o średnicy zewn. 293 mm i przelocie wewn. 250 mm z denkiem.
Wokół filtra zostanie wykonana obsypka żwirowa: dobrana do szczeliny filtra.
Szczelina filtra będzie dobrana przez wykonawcę otworu, ze względu na granulacje granulację warstwy wodonośnej, wyznaczonej poprzez analizę sitową.
Wiercenie metodą obrotową na sucho bez użycia płuczki.

C. Otwór studzienny nr 5 – Zimna Wódka
Projektowana głębokość otworu wynosi 99,8 m.
Wiercenie wykonane będzie systemem mechanicznym, obrotowym na sucho.
Wiercenie otworu prowadzone będzie czterema kolumnami rur:
System wiercenia: obrotowy na sucho
Konstrukcja otworu:
- kolumną rur  20” do głębokości 25 m – pozostawione na korku iłowym
- kolumną rur  18” do głębokości 55 m – usunięta po zafiltrowaniu
- kolumną rur  16” do głębokości 75 m – usunięta po zafiltrowaniu
- kolumną rur  14” do głębokości 99,8 m – usunięta po zafiltrowaniu
W trakcie wiercenia należy pobierać próby skał z przewierconych warstw co 2 m i z każdej zmiany litologicznej. Próby te należy składać do skrzynek.
Na początku i pod koniec każdej zmiany należy mierzyć poziom wody w otworze.
Po nawierceniu warstwy wodonośnej, należy przerwać wiercenie na czas potrzebny do ustabilizowania zwierciadła wody.
W otworze projektuje się zabudowanie filtra, szczelinowego.
Konstrukcja otworu:
- rura nadfiltrowa PCV o średnicy DN280 mm dł. 77,0 m (1,2 m ponad terenem) z redukcją do rur DN225
- rura nadfiltrowa PCV o średnicy DN225 mm dł. 13,0
- filtr szczelinowy PCV DN225 dł. 10,0 m
- rura podfiltrowa PCV o średnicy DN225 mm dł. 1,0
Wokół filtra zostanie wykonana osypka żwirowa dobrana do uziarnienia warstwy wodonośnej i szczeliny.

2. Wykonanie próbnego pompowania dla każdego otworu w celu ustalenia zasobów eksploatacyjnych
3. Wykonaniu kompletnych badań fizykochemicznych i bakteriologicznych
4. Wykonaniu niezbędnej dezynfekcji

Szczegółowe warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy określa niniejsza SIWZ oraz dokumentacja projektowa.

3.2 Ponad to Wykonawca przygotuje dokumentację powykonawczą i przekaże Zamawiającemu co najmniej na 3 dni przed zgłoszeniem do odbioru przedmiotowej inwestycji, tj.: oświadczenia, atesty, deklaracje zgodności, protokół pomiaru robót wiertniczych, wyniki badań jakości wody itp.- w 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w pliku .pdf. na nośniku elektronicznym

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2020 | 08:00


» Lokalizacja

ul. Skargi 1
Ujazd 47-143
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe
ul. Skargi 1
Ujazd 47-143
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się