Dostawa oleju napędowego grzewczego do placówek oświatowych i budynku Ośrodka Zdrowia

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego grzewczego w szacowanej ilości 50 500 litrów, w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. do kotłowni zlokalizowanych w:
- budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rusinowie, ul. Szkolna 47, 26-411 Rusinów;
- Przedszkolu Samorządowym w Rusinowie z siedzibą Gałki 72, 26-411 Rusinów;
- budynku Ośrodka Zdrowia w Rusinowie, ul. Zaciszna 30, 26-411 Rusinów.
2. Olej napędowy grzewczy musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. 2015 r., poz. 1680).
3. Pierwsza dostawa oraz kolejne będą zrealizowane wg cennika producenta z dnia, w którym dostarczony zostanie olej.
4. Dostarczony olej musi posiadać aktualne świadectwo jakości dotyczące tej dostawy, które musi być dostarczone wraz z dostawą danego paliwa.
5. Wykonawca musi być uprawniony do występowania w obrocie w zakresie objętym przedmiotem umowy w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.).
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości zamówienia, jak również zmniejszenia ilości zamówienia. Ewentualne zmiany zamówienia mogą być uzależnione od warunków atmosferycznych, panujących w sezonie grzewczym.
37. W przypadku zrealizowania mniejszej wartości lub ilości przedmiotu zamówienia, niż wynika to z określonego umową przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
8. Dostawy będą wykonywane w dniach roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – najpóźniej do godz. 14.00.
9. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie max. 3 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego od jego przyjęcia, przewożąc olej napędowy grzewczy własnym środkiem transportu do miejsca określonego w zamówieniu i umieścić olej w zbiorniku Zamawiającego do tego celu zadysponowanego przez Kupującego z potwierdzeniem przez Zamawiającego faktycznej ilości przyjętego oleju napędowego grzewczego.
10. Wykonanie niniejszej umowy następować będzie w ten sposób, iż Zamawiający składał będzie Wykonawcy zamówienie na każdorazową ilość oleju napędowego grzewczego, z określeniem miejsca, do którego olej zostanie dowieziony przez Wykonawcę.
11. Faktury VAT będą wystawiane wg wskazań zalegalizowanych urządzeń pomiarowych przy autocysternie.
12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przewóz oleju napędowego grzewczego i dostarczenie go do zbiornika, a także ponosi we własnym zakresie koszty przewozu do miejsca dostawy wskazanego przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Żeromskiego 4
Rusinów 26-411
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Gmina Rusinów
Żeromskiego 4
Rusinów 26-411
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się