Sukcesywna dostawa wyrobów garmażeryjnych gotowych dla jednostek Gminy Stalowa Wola

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów garmażeryjnych gotowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola objętych niniejszym zamówieniem. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Załączniku nr 6 do SIWZ – Formularz rzeczowo-cenowy.
2. Zakres zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę wyrobów garmażeryjnych gotowych dla jednostek organizacyjnych będących jednocześnie płatnikami umowy tj. dla:
1) Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Stalowej Woli, ul. J. Poniatowskiego 55,
37-450 Stalowa Wola
2) Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Stalowej Woli, ul. Energetyków 18,
37-450 Stalowa Wola
3) Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli, ul. Romana Dmowskiego 9,
37-450 Stalowa Wola
4) Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Stalowej Woli, ul. Niezłomnych 1, 37-450 Stalowa Wola
3. Szczegółowe wymagania jakościowe oraz terminy sukcesywnych dostaw dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola:
1) Sukcesywna dostawa wyrobów garmażeryjnych gotowych dla PSP 12 w Stalowej Woli. Częstotliwość dostaw nie częściej niż 1 raz na 2 tygodnie. Godziny dostaw od 6:30 do 9:00. Wyroby garmażeryjne powinny być świeże i dostarczane na następny dzień (do 24 godzin) po złożeniu zamówienia – (telefonicznie). Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia asortymentu do budynku szkoły. Pojemniki dostosowane do przewozu odpowiedniego asortymentu. Wraz z dostarczonym towarem powinna być dostarczona faktura VAT. Wyroby garmażeryjne powinny spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r., w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154 ze zm). Środki transportu powinny zapewnić produktowi warunki dostosowane do asortymentu
i chronić go przed wpływem szkodliwych czynników zgodnie z zasadami systemu HACCP. Przewidywany termin dostaw od 2 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.
2) Sukcesywna dostawa wyrobów garmażeryjnych gotowych dla PSP nr 1 w Stalowej Woli. Wyroby garmażeryjne powinny być dostarczone do kuchni szkolnej znajdującej się na wysokim parterze budynku w godzinach od 06:30 do 10:00. Zamówienie powinno być dostarczone do Jednostki po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu w terminie do 2 dni roboczych. Towar powinien być dostarczony do Jednostki w pojemnikach dostosowanych do przewozu takiego asortymentu. Wraz z dostarczonym towarem powinna być dołączona faktura VAT. Środki transportu powinny zapewnić produktowi warunki dostosowane do asortymentu i chronić go przed wpływem szkodliwych czynników zgodnie z zasadami systemu HACCP. Skład wszystkich zaoferowanych wyrobów powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 26 lipca 2016 roku
w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom
i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154 ze zm). Przewidywany termin dostaw
od 2 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.
3) Sukcesywna dostawa wyrobów garmażeryjnych gotowych dla PSP nr 5 w Stalowej Woli. Skład wszystkich zaoferowanych wyrobów powinien być zgodny
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane
w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154 ze zm.). Wyroby garmażeryjne powinny być dostarczone do kuchni szkolnej znajdującej się na wysokim parterze budynku w godzinach 06:30 do 10:00. Termin przydatności do spożycia powinien być nie krótszy niż 3 dni. Zamówienie powinno być dostarczone do Jednostki po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu w terminie do 2 dni roboczych. Zamówienie powinno być dostarczony do Zamawiającego w pojemnikach dostosowanych do przewozu takiego asortymentu. Wraz z dostarczonym towarem powinna być dołączona faktura VAT. Środki transportu powinny zapewnić produktowi warunki dostosowane do asortymentu i chronić go przed wpływem szkodliwych czynników zgodnie z zasadami systemu HACCP. Przewidywany termin dostaw
od 1 stycznia 2021 roku do 25 czerwca 2021 roku.
4) Sukcesywna dostawa wyrobów garmażeryjnych gotowych dla PSP nr 4 w Stalowej Woli. Wyroby garmażeryjne powinny być dostarczone do kuchni szkolnej do godziny 08:00. Zamówienie powinno być dostarczone do Jednostki po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu w terminie do 2 dni roboczych. Termin przydatności do spożycia powinien być nie krótszy niż 3 dni. Zamówienie powinno być dostarczone do Zamawiającego
w pojemnikach dostosowanych do przewozu takiego asortymentu. Wraz z dostarczonym towarem powinna być dołączona faktura VAT. Środki transportu powinny zapewnić produktowi warunki dostosowane do asortymentu i chronić go przed wpływem szkodliwych czynników zgodnie z zasadami systemu HACCP. Skład wszystkich zaoferowanych wyrobów powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci
i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz;. 1154 ze zm.). Przewidywany termin dostaw od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.
4. Wykonawca zrealizuje dostawy do siedziby poszczególnych Jednostek własnym transportem, na własny koszt. Środek transportu musi spełniać obowiązujące wymogi sanitarne dla przewozu artykułów żywnościowych. Rozładunek wraz z wniesieniem następuje do miejsca wskazanego przez upoważnioną osobę w Jednostce.
5. Wykonawca na życzenie Jednostek nieodpłatnie użyczy pojemników, skrzynek itp. przy każdorazowej dostawie na okres do następnej dostawy. Wszystkie objęte zamówieniem produkty dostarczane muszą być w odpowiednich opakowaniach oraz skrzynkach (materiał opakowaniowy dopuszczony do kontaktu z żywnością).
6. Dostawy będą realizowane systematycznie w ilościach i terminach określonych przez upoważnionych przedstawicieli jednostek w terminie wskazanym w ppkt. 3 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. Dopuszcza się możliwość zmiany ilości poszczególnego asortymentu wymienionego
w Załączniku nr 6 do SIWZ Formularz rzeczowo - cenowy. Jednostkom objętym zamówieniem przysługuje prawo zamówienia wszelkich wymienionych wyrobów Załączniku nr 6 do SIWZ Formularz rzeczowo- cenowy (nawet w przypadku wskazania
w pozycji ilościowej „0”) po cenach jednostkowych tam określonych.
8. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie faktycznie zrealizowanych dostaw w oparciu o ceny jednostkowe wskazane przez Wykonawcę w Załączniku nr 6
do SIWZ Formularz rzeczowo- cenowy.
9. W razie dostarczenia produktów niezgodnych z opisem zawartym w Załączniku nr 6
do SIWZ Formularz rzeczowo-cenowy (towar nieświeży, rozpadający się,
o nieodpowiednim zapachu, pleśń), przedstawiciel Jednostki sporządzi protokół odbioru dostawy i zażąda od Wykonawcy wymiany przedmiotu zamówienia na produkty spełniające te wymogi, w ciągu min. 2 godzin a maksymalnie 5 godzin od chwili powiadomienia (zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w Formularzu Ofertowym). Powiadomienie zostanie dokonane przez Zamawiającego drogą elektroniczną, telefonicznie, z informacją o przedmiocie dostaw, ilości i różnicy jakościowej. Czas reklamacji stanowi poza cenowe kryterium oceny ofert.
10. Dostarczane wyroby garmażeryjne muszą spełniać wymogi jakościowe, określone
w przepisach dot. żywienia zbiorowego w tym w szczególności spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1252 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2019, poz. 2178 ze zm.). a także wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154 z zm.). Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania wyrobów garmażeryjnych gotowych do Jednostek objętych niniejszym zamówieniem na własny koszt i ryzyko, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019, poz. 2178 ze zm.) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.11.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Al. Jana Pawła II 25A
Stalowa Wola 37-450
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

 • Alkohole i produkty tytoniowe
 • Dania gotowe i specjalne produkty odżywcze
 • Grzyby
 • Kawa, herbata, napary
 • Mięso, drób, ryby i owoce morza
 • Nabiał
 • Napoje
 • Pieczywo
 • Produkty skrobiowe
 • Produkty spożywcze dla zwierząt
 • Przetwory owocowe i warzywne
 • Przetwory tłuszczowe
 • Przyprawy i dodatki do dań
 • Słodycze i przekąski

» Dane nabywcy

STALOWOWOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Al. Jana Pawła II 25A
Stalowa Wola 37-450
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się