DOSTAWA AUTOKLAWU LABORATORYJNEGO PIONOWEGO ORAZ STERYLIZATORA PAROWEGO DO STERYLIZACJI BRUDNEJ

» Opis zapytania

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
2. Przedmiotem zamówienia jest „DOSTAWA AUTOKLAWU LABORATORYJNEGO PIONOWEGO ORAZ STERYLIZATORA PAROWEGO DO STERYLIZACJI BRUDNEJ” na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1.1 do SIWZ.
3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez śladów wcześniejszej eksploatacji, nie może być przedmiotem praw osób trzecich, a także musi spełniać wszystkie normy stawiane tego typu towarom przez prawo polskie oraz posiadać odpowiednie pozwolenia dopuszczające do obrotu na terytorium Polski.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (jako część zamówienia należy traktować osobno każdy pakiet wymieniony w załączniku nr 1.1 do SIWZ).
5. Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji jakości na okres 24 miesięcy, począwszy od dnia następującego po podpisaniu protokołu odbioru.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Legionowa 8
Białystok 15-099
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku
ul. Legionowa 8
Białystok 15-099
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się