Dostawa wzorców

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wzorców.
2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja asortymentowo-cenowa, stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ (zwana dalej „specyfikacją”).
3.Przedmiot zamówienia musi być nowy i oryginalnie zapakowany.
4.Przedmiot zamówienia winien posiadać karty charakterystyki/świadectwa jakości oraz certyfikaty.
5.Dokumenty, o których mowa powyżej, Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.
6.Minimalny termin przydatności do zużycia dla wzorców to maj 2022 roku.
7.Wykonawca jest zobowiązany do odbioru opakowań wielokrotnego użytku i odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
8.Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony przez Wykonawcę w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem oraz umożliwiającym przechowywanie w okresie trwałości gwarancyjnej określonej przez Wykonawcę lub producenta.
9.Wykonawca będzie odpowiadał za wyrządzoną Zamawiającemu szkodę wynikającą z przekazania przedmiotu zamówienia niezgodnie z postanowieniami SIWZ albo z naruszeniem staranności lub przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
10.Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej.
11.W przypadku zastosowania w specyfikacji asortymentowo-cenowej nazw dostawców, producentów, materiałów, urządzeń lub ich elementów, Zamawiający traktuje takie użycia – zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP- jako określenie minimalnych wymaganych parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu. Równocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych odpowiedników rynkowych, równoważnych ze wskazanymi z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze pod względem parametrów technicznych, oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania.
12.W przypadku zastosowania produktu równoważnego Wykonawca powinien wykazać równoważność w stosunku do produktu wskazanego w SIWZ, w formie pisemnej, a w szczególności:
12.1. wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur),
w tym np. kalibracji urządzeń,
12.2. wykazać, że nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych materiałów zużywalnych,
12.3. przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanego produktu równoważnego, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.
13.Za równoważny przedmiot zamówienia Zamawiający uzna oferowany przedmiot zamówienia o właściwościach (cechach, parametrach) spełniających wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji.
14.W przypadku równoważnego przedmiotu zamówienia Wykonawca winien dołączyć do oferty dane umożliwiające jego porównanie z właściwościami (cechami, parametrami) produktu wymienionego
w specyfikacji (opisy, foldery, ulotki, certyfikaty, świadectwa jakości etc).
15.Przedmiot zamówienia będzie realizowany po cenach określonych w ofercie.
16.Wykonawca zobowiązuje się, najpóźniej w dniu podpisania umowy, przekazać Zamawiającemu wykaz substancji niebezpiecznych lub preparatów niebezpiecznych oraz substancji lub preparatów nie zakwalifikowanych, jako niebezpieczne, które zawierają co najmniej jedną substancję stwarzającą zagrożenia dla zdrowia człowieka lub środowiska.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Zamkowa 1
Zabrze 41-803
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
ul. Zamkowa 1
Zabrze 41-803
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się