Dostawa i montaż systemu klimatyzacji w budynku RZGW we Wrocławiu przy ul. Norwida 34

» Opis zapytania

1. Dostawa obejmuje montaż:
a) 54 urządzeń klimatyzacji ściennej (jednostki wewnętrzne) w pomieszczeniach biurowych znajdujących się w archiwum zakładowym, na parterze, piętrze I, II oraz III,
b) 2 agregatów (jednostek zewnętrznych) obsługujących ww. pomieszczenia.
2. Szczegółowy wykaz pomieszczeń wraz z powierzchnią uwzględniony został w Rozdziale VI Opisu przedmiotu zamówienia.
3. Montaż urządzeń będzie obejmował:
- zabezpieczenie powierzchni biurowych przed zanieczyszczeniem,
- dostarczenie wszystkich potrzebnych materiałów i urządzeń do instalacji elementów systemu klimatyzacji,
- dostosowanie lub dobudowanie obwodu zasilania do zamontowanych jednostek będących przedmiotem zamówienia,
- wykonanie instalacji odprowadzania skroplin wraz z uchwytami i innymi niezbędnymi częściami, przy czym skropliny muszą być odprowadzane przy pomocy pompki skroplin. Zamawiający dopuszcza możliwość innego rozwiązania,
- dostarczenie odpowiedniej ilości czynnika chłodniczego,
- wykonanie prób szczelności instalacji chłodniczej,
- przeprowadzenie kontroli działania instalacji klimatyzacji,
- uruchomienie oraz oddanie do użytku instalacji zgodnie z wymaganiami oraz szkolenie pracowników znajdujących się na poszczególnych kondygnacjach, z funkcji zamontowanych urządzeń,
- wykonanie wszystkich ww. prac oraz tych, które nie zostały wykazane, a są konieczne i niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zadania.
4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres co najmniej 36 miesięcy. Jeżeli producent przedmiotów zastosowanych przy wykonaniu przedmiotu umowy, udziela gwarancji na dłuższy okres, okres gwarancji wskazany powyżej zostaje odpowiednio wydłużony. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu odpowiednie dokumenty gwarancyjne wystawione przez producentów, do momentu odbioru wykonanych zakresów prac będących przedmiotem umowy.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 6 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Żelazna 59 A
Warszawa 00-848
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Żelazna 59 A
Warszawa 00-848
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się