Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu im. MISIA USZATKA w Korczynie - dostawa wyposażenia

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów meblowych, pomocy dydaktycznych, zabawek, materiałów plastycznych dla Przedszkola Samorządowego im. MISIA USZATKA w Korczynie w następującym zakresie:
1) zakup mebli do sal,
2) zakup zabawek i pomocy dydaktycznych,
3) zakup materiałów plastycznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 5 do SIWZ.
2) Oferowane wyposażenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty, aprobaty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.
Wykonawca udzieli na dostarczone wyposażenie gwarancji w wymiarze określonym przez producenta, jednak nie krótszym niż 24 miesiące.
3) Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów, sprzętu i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Przy realizacji zamówienia wykonawca może zastosować materiały, sprzęt, urządzenia i wyposażenie dowolnego producenta, pod warunkiem że posiadają one parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej.
4) Mając na uwadze, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do dokumentów wskazanych w art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Rynek 18 a
Korczyna 38-420
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Meble

» Dane nabywcy

Gmina Korczyna
ul. Rynek 18 a
Korczyna 38-420
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się