MINIMALIZACJA RYZYKA WZROSTU ZACHOROWAŃ NA COVID-19 W ŚDS „BRATEK” W OSTRÓDZIE

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę środków ochrony niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19.
2. Zamawiający podzielił zamówienie na następujące części:
1) Część 1: maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe.
2) Część 2: kombinezony ochronne, fartuchy ochronne, czepki.
3) Część 3: maski pełnotwarzowe.
4) Część 4: płyny do dezynfekcji powierzchni, rąk.
5) Część 5: dozowniki ręczne, automatyczne.
6) Część 6: termometry.
7) Część 7: sprzęt do dekontaminacji.
3. Opis części zamówienia został zawarty w § 18 SIWZ i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ).
4. Miejsce dostawy: Środowiskowy Dom Samopomocy „BRATEK” ul. 11 Listopada 25, 14-100 Ostróda.
5. Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty transportu oraz wnieść we własnym zakresie i na własny koszt cały dostarczony asortyment.
6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie- należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno- eksploatacyjno- użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
8. Prawo opcji (dotyczy części 1, 2, 4):
1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb, z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 34 ust. 5 uPzp;
2) Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości asortymentu w ramach zawartej umowy, poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia- zamówienia w formie pisemnej, określającego zakres zwiększenia. Podstawę określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić będą ceny jednostkowe w ofercie Wykonawcy.
3) Uprawnienie, o którym mowa w pkt 2, może być wykonywane wielokrotnie, aż do wyczerpania zakresu określonego w kalkulacji ceny ofertowej (adekwatnie do wybranej części załącznik nr 5.1, 5.2, 5.4 do SIWZ).
4) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy, w ramach której prawo opcji jest wykonywane.
5) Wykonawca każdorazowo zrealizuje zamówienie w terminie do odpowiadającym terminowi określonemu w ofercie wykonawcy dla realizacji zamówienia podstawowego, liczonemu od dnia otrzymania oświadczenia- zamówienia, o którym mowa w pkt 2.
6) Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Mickiewicza 24
Ostróda 14-100
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Gmina Miejska Ostróda
ul. Mickiewicza 24
Ostróda 14-100
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się