Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz budynków Miasta Krasnystaw i jego jednostek organizacyjnych w 2021 r.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy prawo energetyczne oraz w oparciu o przepisy wykonawcze do tej ustawy, dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz budynków Miasta Krasnystaw i jego jednostek organizacyjnych, w prognozowanej ilości 851 MWh do punktów poboru energii elektrycznej, zwanych dalej ppe.
2. Wykaz ppe stanowi załącznik nr 1 do siwz.
3. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
4. Zamawiający zawrze umowy lub umowę na dostawę energii do ppe na warunkach, wybranej, najkorzystniejszej oferty.
5. Ilość nabytej energii elektrycznej będzie rozliczana w 2 miesięcznych okresach rozliczeniowych według rzeczywistego zużycia tej energii przez Zamawiających, po cenach ze złożonej przez Wykonawcę oferty.
6. Dla oświetlenia drogowego, miejsce dostarczania energii stanowią zmiany funkcji linii energetycznej, z przesyłowej lub dystrybucyjnej na instalacje odbiorcy. W szczególności będą to: zaciski kabla zasilającego w szafie oświetlenia ulicznego bądź zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń, w kierunku instalacji odbiorcy.
7. Pozostałe miejsca dostarczania energii, wynikające z interpretacji Ustawy Prawo Energetyczne określone są w warunkach przyłączeniowych.
8. Aktualnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego [OSD] Zamawiającego jest PGE Dystrybucja SA.
9. Obowiązkiem Wykonawcy będzie między innymi:
9.1. Wypowiedzenie umów kompleksowych (jeżeli będzie to konieczne),
9.2. Zgłoszenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji umowy dostawy energii elektrycznej których stroną jest Zamawiający,
9.3. Pełnienie funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (w tym opracowywanie i zgłaszanie grafików handlowych do OSD) dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach niniejszego Zamówienia. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia, odpowiedniego dla odbiorów w grupach taryfowych i przy mocach umownych.
10. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do:
10.1. zgłoszenia w imieniu Zamawiającego umowy sprzedaży do Operatora Systemu Dystrybucyjnego w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej,
10.2. reprezentowania Zamawiającego w procesie zmiany sprzedawcy,
11. Koszty wynikające z czynności wymienionych w punktach od 1-3, w tym z dokonywania bilansowania uwzględnione mają być w zagregowanej cenie jednostkowej kWh.
12. Wykonawca musi posiadać ważną i obowiązującą generalną umowę dystrybucyjną zawartą z właściwym dla Zamawiającego, Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
13. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.
14. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, tj. PGE Dystrybucja S.A.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Plac 3 Maja 29
Krasnystaw 22-300
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Miasto Krasnystaw
Plac 3 Maja 29
Krasnystaw 22-300
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się