Dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Gminę Niedrzwica Duża oraz jej jednostek organizacyjnych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Gminę Niedrzwica Duża oraz jej jednostek organizacyjnych, a także na potrzeby oświetlenia ulicznego na obszarze gminy Niedrzwica Duża.
2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej do 131 punktów poboru, w tym 70 punktów zasilania oświetlenia ulicznego. Szczegółowe wykazy punktów poboru zawierają załączniki nr 1a-1f do SIWZ.
3. Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i obowiązującymi normami.
4. Szacunkowa sumaryczna ilość dostarczanej energii w 24 miesięcznym okresie dostawy wynosi 1 035 485,30 kWh. W rozbiciu na grupy taryfowe oraz strefy czasowe szacunkowa ilość dostarczonej energii wynosi:

Tabela nr 1
Lp. TARYFA Szacunkowe zużycie
strefa I
[kWh] Szacunkowe zużycie
strefa II
[kWh]
1 C11 484 651,40 0
2 C12a 6 541,20 6 759,70
3 C12b 140 093,00 261 710,10
4 C21 135 729,90 0
5 Razem: 767 015,50 268 469,80

gdzie:
1) strefa I, stosownie do grupy taryfowej, oznacza dla pomiarów dwustrefowych odpowiednio: szczyt, dzień,
2) strefa II, stosownie do grupy taryfowej, oznacza dla pomiarów dwustrefowych odpowiednio: poza szczyt, noc.
5. Określone przez Zamawiającego z należytą starannością zużycie energii ma charakter jedynie orientacyjny i nie stanowi zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Łączna ilość zużycia energii może się zmniejszyć w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego (max. o 30 %). Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego szacunkowej ilości energii.
6. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania procedury zmiany sprzedawcy. Zamawiający udzieli pełnomocnictw niezbędnych do zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, dane niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.
7. Obecnie Zamawiający posiada odrębne umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Umowy na świadczenie usług dystrybucji zostały zawarte na czas nieokreślony. Obecny sprzedawca energii elektrycznej to TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków, za wyjątkiem punktów poboru wskazanych w załączniku nr 1f do SIWZ, dla których sprzedawcą jest PGE Obrót S.A.. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Lubelska 30
Niedrzwica Duża 24-220
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Gmina Niedrzwica Duża
Lubelska 30
Niedrzwica Duża 24-220
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się