Dostawa części zamiennych do wojskowych pojazdów mechanicznych, ogumienia oraz akcesoria samochodowe Nr 60/20/N

» Opis zapytania

3. Zadanie nr 1 - Dostawa akumulatorów do wojskowych pojazdów.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa akumulatorów zawartych w specyfikacji (wykazie przedmiotu zamówienia) w ilościach określonych przez Zamawiającego. Akumulatory powinny być fabrycznie nowe z datą produkcji nie wcześniejszą niż styczeń 2020 roku, wysokiej jakości z gwarancją określoną przez Wykonawcę
w formularzu ofertowym nie krótszą niż 24 miesiące liczącą od daty odbioru dostawy akumulatorów, odpowiadające swemu przeznaczeniu oraz zapewniające funkcjonowanie wojskowych pojazdów mechanicznych zgodnie z parametrami określonymi w specyfikacji. Dostawa akumulatorów powinna być dokonana do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – magazynu czołgowo-samochodowego, znajdującego się na terenie 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8:00 – 15:00, w cenie zgodnej z ofertą cenową ujętą przez Wykonawcę w formularzu cenowym. Dostawa nastąpi na koszt Wykonawcy. Akumulatory winny być dostarczone wraz z indywidualnymi kartami gwarancyjnymi z informacją o warunkach udzielonej gwarancji oraz o sposobie postępowania w przypadku konieczności zastosowania procedury gwarancyjnej. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego w kontaktach roboczych (telefonicznie numer telefonu 261 518 815 lub 261 517 883).

4. Zadanie nr 2 - 3- Dostawa ogumienia i oplandekowania.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa ogumienia (opon, dętek, opończy) zawartych
w specyfikacji (wykazie przedmiotu zamówienia) w ilościach określonych przez Zamawiającego. Ogumienie winno być fabrycznie nowe z datą produkcji nie wcześniejszą niż lipiec 2019 roku, wysokiej jakości, wraz z indywidualnymi kartami gwarancyjnymi z informacją o warunkach udzielonej gwarancji oraz o sposobie postępowania w przypadku konieczności zastosowania procedury gwarancyjnej,
z gwarancją określoną przez wykonawcę w formularzu ofertowym nie krótszą niż
24 miesiące liczoną od daty odbioru dostawy ogumienia, odpowiadające swemu przeznaczeniu oraz zapewniające funkcjonowanie wojskowych pojazdów mechanicznych zgodnie z parametrami określonymi w specyfikacji. W przypadku zamówienia przez Zamawiającego kompletu opon do jednego pojazdu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć opony o takim samym typie bieżnika.
W przypadku opon z pozycji 1-2 (opony letnie i zimowe 215/70 R15C) powinny spełniać wymienione parametry tj:
- Indeks prędkości – min. R = max. 170km;
- Indeks nośności – min. 109/107 = max. 1030kg;
- Hamowanie na mokrej nawierzchni – klasa min. C;
- Oszczędność (opór toczenia) – klasa – min. D.
W przypadku opon z pozycji 3-4 (opony letnie i zimowe 185/65 R15) powinny spełniać wymienione parametry tj:
- Indeks prędkości – min. T = max. 190km;
- Indeks nośności – min. 88 = max. 560kg;
- Hamowanie na mokrej nawierzchni – klasa min. C;
- Oszczędność (opór toczenia) – klasa – min. D.
W związku z koniecznością zakupu opon (pozycji nr 9 i 10 specyfikacji) stanowiącej dokompletowanie opon znajdujących się na pojazdach wskazano konkretny typ oraz producenta opony która musi być kompatybilna z bieżnikiem ogumienia użytkowanym na pojeździe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Dostawa ogumienia powinna być dokonana do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – magazynu czołgowo-samochodowego, znajdującego się na terenie 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8:00 – 15:00, w cenie zgodnej z ofertą cenową ujętą przez Wykonawcę w formularzu cenowym. Dostawa nastąpi na koszt Wykonawcy. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego w kontaktach roboczych (telefonicznie numer telefonu 261 518 815 lub 261 517 883).

5. Zadanie nr 4 - Dostawa akcesoriów samochodowych.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów samochodowych zawartych
w specyfikacji (wykazie przedmiotu zamówienia) w ilościach określonych przez Zamawiającego. Akcesoria samochodowe powinny być fabrycznie nowe,
w opakowaniach producenta, wolne od wad technicznych, wysokiej jakości odpowiadające swemu przeznaczeniu oraz zapewniające funkcjonowanie wojskowych pojazdów mechanicznych zgodnie z parametrami określonymi przez producenta pojazdu. Akcesoria wymienione w pozycjach od 1 do 13 (żarówki samochodowe) :
1. Muszą posiadać homologację dopuszczającą do stosowania w pojazdach samochodowych zgodnie z Regulaminem 37 EKG ONZ i być dopuszczone do użytku na terenie krajów UE. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pomiaru parametrów technicznych dostarczonych żarówek zgodnie z Regulaminem 37 EKG ONZ, mierzone wartości to : strumień świetlny [lm], i pobór mocy [ W]. W przypadku żarówek, których wartości zmierzonych parametrów nie są zgodne z Regulaminem 37 EKG ONZ, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć prawidłowe żarówki;
2. Oferowane przez Wykonawcę żarówki muszą być wykonane z normą jakości ISO/TS 16949;
3. Oferowane przez Wykonawcę żarówki muszą mieć świadectwa homologacji w języku polskim, a jeżeli ten dokument jest wystawiony w języku obcym winien być przetłumaczony na język polski i dostarczony na żądanie i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Dostawa akcesoriów samochodowych powinna być dokonana do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – magazynu czołgowo-samochodowego, znajdującego się na terenie 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. 8:00 – 15:00, w cenie zgodnej z ofertą cenową ujętą przez Wykonawcę w formularzu cenowym. Dostawa nastąpi na koszt Wykonawcy. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym w kontaktach roboczych (telefonicznie numer telefonu 261 518 815 lub 261 517 883).

Zadanie nr 5 Dostawa akcesoriów samochodowych.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów samochodowych zawartych
w specyfikacji (wykazie przedmiotu zamówienia) w ilościach określonych przez Zamawiającego. Akcesoria samochodowe powinny być fabrycznie nowe,
w opakowaniach producenta, wolne od wad technicznych, wysokiej jakości odpowiadające swemu przeznaczeniu oraz zapewniające funkcjonowanie wojskowych pojazdów mechanicznych zgodnie z parametrami określonymi przez producenta pojazdu. Zamawiający wymaga aby wymieniony towar był objęty gwarancją wystawioną przez wykonawcę na okres minimum 12 miesięcy od daty odbioru dostawy akcesoriów samochodowych. Dostarczony asortyment musi posiadać dokumentację w języku polskim. Dostawa akcesoriów samochodowych powinna być dokonana do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – magazynu czołgowo-samochodowego, znajdującego się na terenie 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. 8:00 – 15:00, w cenie zgodnej z ofertą cenową ujętą przez Wykonawcę w formularzu cenowym. Dostawa nastąpi na koszt Wykonawcy. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym w kontaktach roboczych (telefonicznie numer telefonu 261 518 815 lub 261 517 883).

6. Zadanie nr 6 - Dostawa akumulatorów.
Przedmiotem zamówienia są akumulatory głębokiego rozładowywania przeznaczone do automatu sprzątającego VIPER Typ FANG 24-T.
Akumulatory powinny posiadać parametry techniczne określone w formularzu ofertowym oraz muszą być o mocy nie mniejszej niż wskazana poniżej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Brygady Pościgowej 5
Dęblin 08-521
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Części do pojazdów, łodzi i samolotów

» Dane nabywcy

41 Baza Lotnictwa Szkolnego
ul. Brygady Pościgowej 5
Dęblin 08-521
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się