Odbiór i transport odpadów medycznych i medycznych niebezpiecznych celem ich unieszkodliwiania

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług odbioru i transportu odpadów medycznych i medycznych niebezpiecznych celem ich unieszkodliwiania.
2. Miejsce wytwarzania odpadów:
1) Obiekt nr 1: Szpital Pulmonologiczno-Reumatologiczny w Kup ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
2) Obiekt nr 2: Szpital Rehabilitacyjny w Pokoju, ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój
3) Obiekt nr 3: Ambulatorium, ul. Korfantego 1A, 4-080 Chróścice (POZ)
3. Szacunkowa ilość odpadów wynosi ok. 30 000 kg rocznie.
4. Określone ilości odpadów są orientacyjne i mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w trakcie realizacji umowy.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za rzeczywiste ilości odebranych odpadów.
6. Kody i rodzaje odpadów wytwarzanych przez Zamawiającego wg grup ustalonych w Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10)- Przedmiotem zamówienia jest:
Kod Rodzaje odpadów Orientacyjna ilość = 29 600
18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03*)
18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82*
18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03*
18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08*
18 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych
07 01 09 Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców = 400
7. Zamawiający DOPUSZCZA składanie ofert częściowych. Oferta może obejmować całość zamówienia lub wybrane pozycje. Łączna ilość zadań – 2.
1) Pozycja nr 1 = odpady o kodach: 18 01 02*; 18 01 03*; 18 01 04; 18 01 06*; 18 01 09; 18 01 82*,
2) Pozycja nr 2 = odpady o kodzie 07 01 09,
8. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą na podstawie ilości odebranych odpadów mierzonych w kg bez względu na rodzaj odpadów. Ważenie odpadów będzie odbywać się każdorazowo w workach, na wadze umiejscowionej w magazynie składowania odpadów w obecności pracownika Zamawiającego.
9. Rozliczenie prowadzone będzie w cyklach miesięcznych. Transport odpadów ze Szpitala w Kup, ze Szpitala w Pokoju i z Ambulatorium w Chróścicach do miejsca ich utylizacji odbywać się będzie na koszt i środkami transportowymi Wykonawcy. Odbiór odpadów winien odbywać się:
1) dwa razy w tygodniu, w godzinach od 7:00 do 14:00 z punktu odbioru odpadów w Szpitalu Pulmonologiczno-Reumatologicznym w Kup,
2) minimum jeden raz na dwa tygodnie w godzinach od 7:00 do 14:00 z punktu odbioru odpadów w Szpitalu Rehabilitacyjnym w Pokoju
3) minimum raz w miesiącu w godzinach od 8:00 do 16:00 z punktu odbioru odpadów w Ambulatorium w Chróścicach.
10. Wykonawca zobowiązany jest do załadunku odpadów.
11. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia (formularz cenowy) harmonogramu odbioru odpadów dla wszystkich lokalizacji objętych przedmiotem zamówienia. Harmonogram winien zawierać informacje o dniach tygodnia, w których przewidziane będą odbiory odpadów – zgodnie z częstotliwością wskazaną w ust. 9.
12. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzić szczegółową rejestrację przewożonych odpadów medycznych i potwierdzać przyjęcia odpadów w karcie przekazania odpadu wygenerowanej przez Zamawiającego w systemie BDO, z wyszczególnianiem daty odbioru, rodzaju odpadów oraz ilości (w kg).
13. Pojazdy Wykonawcy winny spełniać wymogi ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tj.: Dz. U. z 2020r. poz. 154, 875) oraz europejskiej umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych ADR,
14. Kierowcy Wykonawcy winni posiadać odpowiednie kwalifikacje i zaświadczenia uprawniające do transportu towarów niebezpiecznych.
15. Wykonawca zapewnia realizację umowy z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 797, 875) w tym art. 20 ust. 2 i 6, który zobowiązuje przyszłego posiadacza do unieszkodliwiania odpadów medycznych pochodzących z obiektów Zamawiającego na obszarze województwa opolskiego lub poza województwem, jednakże w możliwie jak najbliższej odległości od siedziby Zamawiającego oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1219, 1378, 1565) i ponosi odpowiedzialność za przyjęte odpady w zakresie określonym przepisami ww. ustaw.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Karola Miarki 14
Kup 46-082
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Stobrawskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
ul. Karola Miarki 14
Kup 46-082
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się