„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jabłonna Lacka”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu gminy Jabłonna Lacka.
1) Przedmiotem zamówienia objęty jest odbiór odpadów komunalnych z:
− nieruchomości zamieszkałych,
− nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku,
− Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Jabłonna Lacka, ul. Żeromskiego.
2) Przedmiot zamówienia nie obejmuje odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (także rolniczą).
3) Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w worki do zbierania odpadów komunalnych. W przypadku zabudowy wielorodzinnej w pojemniki i kontenery.
4) Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w szczególności z:
 Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.);
 Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439);
 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122);
 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. Nr 104, poz. 868);
 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167);
 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 2412);
 Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jabłonna Lacka.
 Uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do siwz.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.11.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Klonowa 14
Jabłonna Lacka 08-304
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Jabłonna Lacka
Klonowa 14
Jabłonna Lacka 08-304
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się