Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w zał. nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
1) Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie wypowiedzenie dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucyjnej (umowy kompleksowe) oraz reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem nowych umów dystrybucyjnych. Do wykonania ww. czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo (zał. nr 1 do projektu umowy).
2. Zamówienie – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w zał. nr 1 do SIWZ:
1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wynosi 582 511 kWh.
2) Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 1 do projektu umowy, w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.11.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Dąbrowskiego 18
Lubań 59-800
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe
  • Paliwa jądrowe
  • Paliwa płynne
  • Węgiel, brykiet, koks, torf i produkty koksownicze
  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Gmina Lubań
ul. Dąbrowskiego 18
Lubań 59-800
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się