Dostawa lekkiego kombinezonu pirotechnicznego taktycznego dla Straży Granicznej, wykonującej zadania na przejściu granicznym w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego lekkiego kombinezonu pirotechnicznego taktycznego (wraz ze wszystkimi podzespołami) z przeznaczeniem dla Straży Granicznej, wykonującej zadania na przejściu granicznym w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy. Dostarczony kombinezon (wraz ze wszystkimi podzespołami) musi być fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2020), wolny
od wad fizycznych i prawnych, posiadający wymagane stosownymi przepisami świadectwa dopuszczenia do stosowania i/lub deklaracje zgodności z normami i/lub certyfikaty oraz w pełni sprawny technicznie, całkowicie bezpieczny dla użytkownika i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem (po tzw. przeglądach zerowych - jeżeli są wymagane). Szczegółowy opis oraz wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia, w postaci opisu minimalnych wymogów techniczno-funkcjonalnych i jakościowych zostały określone w załączniku do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia - oświadczenie o spełnianiu wymagań, który po wypełnieniu przez wykonawcę stanowić będzie integralną część oferty przetargowej oraz integralną część umowy zawartej z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały w załączniku do SIWZ pn. Istotne postanowienia umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.11.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Jagiellońska 3
Bydgoszcz 85-950
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne
Jagiellońska 3
Bydgoszcz 85-950
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się