Sprzedaż i dostarczanie ciepła do budynków, stanowiących własność m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów będących w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów.

» Opis zapytania

Określenie przedmiotu zamówienia:
Nazwa i Kod CPV: główny przedmiot: 09.30.00.00-2
Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ (6 sztuk opisów przedmiotów zamówienia dla 6-ciu administracji).

Parametry i ilości do kalkulacji ceny ofertowej:

 okres obowiązywania umowy – 36 miesięcy (słownie: trzydzieści sześć miesięcy);
 moc zamówiona łączna dla wszystkich budynków objętych postepowaniem = 6,3784 MW;
 ilość ciepła szacowana dla wszystkich odbiorców w okresie 36 miesięcy – 112 536 GJ
Ceny jednostkowe w trakcie trwania umowy będą się zmieniały na bazie Taryf, zgodnie z kolejnymi zatwierdzeniami Prezesa URE.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania w przypadku zmian, w trakcie realizacji Umowy stawek podatku VAT związanych z przedmiotem zamówienia, zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej oraz zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany, wynagrodzenie netto/brutto, ulegnie odpowiednim zmianom.
Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia netto/brutto, o której mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania zamówienia oraz propozycję nowego wynagrodzenia, potwierdzone powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w zmiany. Dokonanie zmiany postanowień umowy w sytuacji wskazanej nie wymaga zawarcia aneksu do umowy

Pozostałe załączniki do SIWZ stanowiące jej integralną część:
- Formularz Oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ)
- Formularz kalkulacji ceny realizacji zamówienia (załącznik nr 1 do formularza oferty)
- zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - na załączniku nr 2 do oferty wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty.
- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019, poz. 369) z innymi wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ.
- Istotne Postanowienia Umowy Załącznik nr 4.
- informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zwarta jest w pkt 19 SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

02-660 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe
  • Paliwa jądrowe
  • Paliwa płynne
  • Węgiel, brykiet, koks, torf i produkty koksownicze
  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
ul. Irysowa 19
02-660 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się