Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Odolańskiej 21 w Warszawie w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

» Opis zapytania

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont lokalu mieszkalnego (pustostanu) nr 2 w budynku przy Odolańskiej 21 w Warszawie w robotach ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych mający na celu przywrócenie mu funkcji służących do zaspokojenia potrzeb bytowych w zakresie:
1.1.ROBOTY W BRANŻY BUDOWLANEJ: CPV 45410000-4 – Tynkowanie CPV 45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian CPV 45440000-3 – Roboty malarskie
CPV 45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe
I. podłogi
1. zerwanie wykładziny rulonowej PCV w pokoju i p. pokoju
2. czyszczenie płytek lastrykowych przed ułożeniem wykładziny rulonowej PCV, która pozwoli
zachować oryginalne płytki,
3. ułożenie płyt pilśniowych na podłodze w p .pokoju i pokoju,
4. ułożenie wykładziny rulonowej PCV w p. pokoju, pokoju i łazience,
5. wymiana listew przyściennych w pokoju i p. pokoju oraz uzupełnienie listew w łazience
6. wymiana progu w drzwiach wejściowych do lokalu,
II. stolarka okienna
1. mycie okna w pokoju i naświetla
2. mycie parapetu okiennego wewnętrznego,
III. stolarka drzwiowa
1. dopasowanie skrzydeł drzwiowych do pawlacza
2. obsadzenie skrzydła drzwi wejściowych do lokalu i założenie klamek,
3. wymiana klamek i zamka w drzwiach do łazienki
4. wymiana zamka meblowego w drzwiczkach pawlacza,
2. założenie klamek z szyldami i wkładki yale w nowo obsadzonym skrzydle.
IV. roboty murowe i tynkarskie ,
1. wykucie ościeżnic drzwi wejściowych: metalowej drewnianej i obsadzenie nowej ościeżnicy metalowej
2. wykucie z muru kratek wentylacyjnych w łazience i p. pokoju
3. w pokoju zamurowanie przebić i otynkowanie,
4.wykonanie tynków przy nowej ościeżnicy przy drzwiach wejściowych,
V. roboty malarskie
1. zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach i ścianach we wszystkich pomieszczeniach,
2. dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitu z po ich uprzednim gruntowaniu we wszystkich pomieszczeniach,
3. dwukrotne malowanie farbą olejną lamperii w łazience i częściowo w p. pokoju w miejscy aneksu kuchennego.
4. malowanie nowej ościeżnicy stalowej,
5. dwukrotne malowanie stolarki drzwiowej do pokoju i łazienki ,po ich umyciu i drzwiczek od pawlacza
6. jednokrotne malowanie farbą olejną naświetla,
7. dwukrotne malowanie lakierem ftalowym bezbarwnym listew przyściennych w łazience
VI. wentylacja
1. obsadzenie kratek wentylacyjnych PCV w p. pokoju i łazience
VII. pozostałe roboty:
1. wywiezienie materiałów z rozbiórki
Zamówienie obejmuje:wykonanie i oddanie przedmiotu zamówienia, zrealizowanie zgodnie z przedmiarami, zakresem robót, załączonymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlaną. ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowania materiałów budowlanych i rozbiórkowych, doprowadzenie odpowiednich mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych. oznakowanie, zabezpieczenie i uporządkowanie placu budowy.
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia spełniać powinny warunki określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006 r. poz. 1118 ze zmianą Dz. U. Nr 170 z 2006r. poz. 1217.
Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami Prawo Budowlane, Polskimi Normami i sztuka budowlaną, a także przepisami BHP, a za skutki ewentualnych wypadków i zniszczeń ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną.
1.2. ROBOTY W BRANŻY SANITARNEJ: Instalacje: Instalacja z. w. i c. w. wykonana z rur PP.Rurociąg z rur PP dn 20 - demontaż; Rurociąg z rur PP dn 20 montaż ;Rurociąg z rur PP dn 20 Stabi- montaż; Zamknięcie pionu wody dla przeróbki podejścia wodomierzowego. Podejście wodne z PP dn 20 do baterii, pralki, wodomierza- montaż.
• Podejście wodne z PP dn 20 do płuczki - montaż.
• Zestaw wodomierzowy - demontaż i ponowny montaż
• Zaw. kul. do bat. U,Zl, płuczki - montaż.
• Zaw. kulowy do pr

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

02-660 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
ul. Irysowa 19
02-660 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się