Zakup ciągnika rolniczego z beczką asenizacyjną

» Opis zapytania

2.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup oraz dostawa do siedziby Zamawiającego zestawu składającego się ciągnika rolniczego i beczki asenizacyjnej. Zamawiający oczekuje terminowej realizacji zamówienia. W przypadku utraty dofinansowania (dotacja z Gminy Kunów musi być wykorzystana do dnia 15.12.2020 r.) z winy Wykonawcy (np. niezrealizowanie w terminie, niezgodność z ofertą) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne na zasadach określonych we wzorze umowy (załącznik Nr 7 do SIWZ).
2.2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
16700000-2 – Ciągniki
34223200-9 – Przyczepy
2.3. Pojazdy muszą być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowane w 2020 r. Ciągnik rolniczy musi spełniać wymogi obowiązujących przepisów unijnych w zakresie emisji spalin minimum 3B, Pojazdy muszą posiadać homologację wystawioną zgodnie z art. 70b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.). Pojazdy mają spełniać wszystkie wymagania określone w obowiązujących przepisach prawnych, w tym określone w dziale III ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.
2.4. Pojazdy muszą posiadać wszelkie niezbędne wymagane przepisami homologacje i dopuszczenia do ruchu lub badania techniczne.
2.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” (Specyfikacja funkcjonalno - techniczna). Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa „wzór umowy” - załącznik Nr 7 do SIWZ.
2.6. Dostarczony ciągnik winien posiadać komplet dokumentów niezbędnych do zarejestrowania zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie RP, na zasadach dopuszczenia do ruchu oraz wyciąg ze świadectwa homologacji, 2 kpl instrukcji obsługi i konserwacji pojazdu w języku polskim, książkę gwarancyjną pojazdu i umowę gwarancyjną.
2.7. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert „równoważnych” o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia (oferty równoważne nie mogą być gorsze pod względem posiadanych parametrów jakościowych, ilościowych oraz spełniać minimum te same funkcje). Wykonawca, który powołuje się na równoważne rozwiązania, jest zobowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
2.8. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej, ul. Partyzantów 47, 27-415 Kunów.
2.9. Warunki ogólne wykonania zamówienia:
1) przedmiot zamówienia musi być zrealizowany w sposób kompletny i całościowy ze względu na cele zamówienia i swoje przeznaczenie oraz charakter;
2) przedmiot zamówienia musi pochodzić z legalnego kanału dystrybucji zgodnie z wymaganiami producentów;
3) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
2.10. Warunki dotyczące serwisu gwarancyjnego:
1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być objęty gwarancją. Okres gwarancji będzie liczony od daty rejestracji pojazdu.
2. Wykonawca gwarantuje dostęp do stacji serwisowej obsługi pojazdów, znajdującej się w odległości do 70 km od siedziby Zamawiającego wskazanej w pkt 2.8., która zapewni obsługę serwisową pojazdu bez utraty gwarancji.
3. Szczegółowe warunki dotyczące serwisu gwarancyjnego zostały określone we wzorze umowy.
2.11. Pojazdy zostaną objęty gwarancją zgodnie z warunkami SIWZ i ofertą Wykonawcy:
- gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdów co najmniej 12 miesięcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

uPartyzantów 47
Kunów 27-415
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty przeznaczenia specjalnego

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie
uPartyzantów 47
Kunów 27-415
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się