Sieć wodociągowa w ul. Grzybowej w Ozorkowie.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w ul. Grzybowej w Ozorkowie.
2. Opis przedmiotu zamówienia określają:
Dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik nr 9 do SIWZ:
1) Projekt budowlano-wykonawczy: „Sieć wodociągowa w ul. Grzybowej w Ozorkowie”;
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;
3) Decyzje, warunki, uzgodnienia;
4) Przedmiar robót.
3. Jeżeli w dokumentacji tego postępowania znajdują się znaki towarowe lub nazwy własne, to uznać należy że
świadczą one o jakości materiałów/ urządzeń i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych
parametrów i cech zastosowanych materiałów/urządzeń. W takim przypadku Zamawiający informuje, że
dopuszcza składanie ofert, których poszczególne materiały/urządzenia wymienione w dokumentacji projektowej
mogą być zastąpione materiałami/urządzeniami równoważnymi. Za produkty równoważne Zamawiający uzna te,
które posiadają nie gorsze parametry techniczne, niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich
w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych
w dokumentacji projektowej.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy
stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie realizacji zamówienia przepisów prawa.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

95-035 Ozorków


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne
Żwirki 30
95-035 Ozorków
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się